Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nebojíme sa komunikácie v angličtine
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034965
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12020 €
Sumár projektu:Na základnej škole v Stráňavach pracuje 24 pedagógov a navštevuje ju 156 žiakov. V rámci Európskeho plánu rozvoja školy chceme napĺňať isté priority školy. Z krátkodobého hľadiska priorít školy chceme, aby pedagógovia nadobudli komunikačné zručnosti, prekonali bariéru "dohovoriť sa v cudzom jazyku" či získali prípadne nových potencionálnych partnerov pre ďalšiu spoluprácu školy. Z dlhodobého hľadiska je pre školu prioritou, aby niektorí zamestnanci školy na čele s vedením školy boli schopní plynule komunikovať v cudzom jazyku, čo im otvára nové možnosti pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu či realizáciu projektov v zahraničí. Zároveň je našou snahou obohatiť vyučovací proces o nové kreatívne a inovatívne formy výučby nielen na hodinách cudzích jazykov. Do projektu budú zapojení štyria učitelia - dvaja učitelia z prvého stupňa a dvaja učitelia z druhého stupňa. Jedna z uchádzačov o štrukturovaný kurz v zahraničí je riaditeľka školy, čo dáva škole predpoklad, že sa budú do budúcna napĺňať ciele a úlohy projektu. Úlohou účastníkov je získať praktické informácie o multikultúre Veľkej Británie, o organizácii vyučovania v Anglicku, vymeniť si skúsenosti a praktické nápady s pedagógmi z ostatných európskych krajín, zlepšiť si jazykové zručnosti a komunikačné schopnosti, využívať najnovšie metódy a techniky pri vyučovaní, využívať kreatívne aktivity a inovatívne metódy pri práci v triedach, rozšíriť si odbornú terminológiu, nadobudnúť zahraničné skúsenosti, získať nové materiály pre prácu s deťmi. Vzdelávacie výstupy pred mobilitami: - prax ukázala, že je potrebné zaoberať sa novými inovatívnymi a kreatívnymi metódami pri vyučovaní, aby deti boli motivované učiť sa cudzie jazyky - vyučovanie ukázalo potreby komunikácie v cudzom jazyku na hodinách zo strany pedagógov a následne zo strany detí - potreby školy ukázali, že je potrebné zapájať pedagógov a žiakov školy do väčšieho množstva aktivít a projektov aj v medzinárodnom meradle a tak rozšíriť pôsobenie školy aj do zahraničia - potreby školy ukázajú dôležitosť prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania vo vyučovaní - škola je vystavená tlaku zo strany rodičov a verejnosti zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzích jazykov od mladšieho školského veku, pričom trpí nedostatkom takýchto odborníkov v pedagogickom zbore Vzdelávacie výstupy po mobilitách: - po absolvovaní mobilít budú učitelia schopní využiť nové inovatívne formy vyučovania vo vyučovacom procese - po absolvovaní mobilít vzrastie ich sebavedomie pri rozprávaní v cudzom jazyku a budú tak efektívnejšie pracovať na hodinách, z čoho budú profitovať najmä deti -po absolvovaní mobilít budú pedagógovia schopní vyučiť svoje vedomosti pre rôzne nové aktivity v rámci školy ale aj mimo školy pre potrebu rozšírenia medzinárodnej spolupráce školy - zvýši sa kredit pedagógov a následne aj kredit školy Našou snahou je, aby sme do aktivít v škole a mimo školy zapojili čo najviac pedagógov a žiakov školy a dali im tak priestor reprezentovať seba, školu, obec a krajinu nielen doma ale aj v zahraničí.
Koordinátor:ZŠ s MŠ 1. Československého armádneho zboru
Stráňavy