Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pripravenosť detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na výučbu.
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034979
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2810 €
Sumár projektu:Projekt bol koncipovaný pre učiteľky materských škôl, preto sme využili možnosť sa doň zapojiť. Naším cieľom je byť aktívnym účastníkom tohto projektu, získať a prehĺbiť si svoje profesijné kompetencie smerom k dieťaťu, k edukačnému procesu, ale aj osobnostné kompetencie. Ďalším z našich cieľov je byť prínosom a prispieť k medzinárodnej spolupráci učiteľov predprimárneho vzdelávania. Do projektu zapojíme aktívnou účasťou na vzdelávaní v Čechách dvoch pedagogických zamestnancov, ale na samotnej príprave, realizácii projektu sa bude podieľať širší kolektív zamestnancov materskej školy. Manažér a koordinátor projektu medzi nich deleguje potrebné kompetencie a dohliadne na plynulý a aktívny chod projektu. Aktívnou účasťou dvoch vysokoškolských pedagogických zamestnancov z materskej školy v Čechách, chceme ponúknuť ich skúsenosti z pedagogickej praxe, ale aj odborný prehľad. V kurze, ktorý sa týka predchádzania porúch učenia chceme získať skúsenosti z rozvíjaním pripravenosti dieťaťa a zaistiť pre našich predškolákov vyrovnanejšie šance pre úspešný vstup do základnej školy. Ako sme už nie raz v tomto projekte uviedli, v poslednom období sa čoraz častejšie stretávame s problematikou rôznych chýb rečí u detí, ktoré sa do našej materskej školy hlásia, preto je našim cieľom počas seminára možnosti podpory rozvoja reči detí v materskej školy, nadobudnúť a osvojiť si kompetencie, ktoré nám v budúcnosti pomôžu tento problém riešiť. Jedným z významných dôvodov, prečo sme sa rozhodli zapojiť do tohto projektu je fakt, že v materskej škole evidujeme deti s narušenou komunikačnou schopnosťou s prvkami autizmu, ktorému sa bližšie venuje kurz špecifické prístupy v práci s dieťaťom s PAS v materskej škole. Očakávame, že absolvovaním tohto kurzu lepšie pochopíme reakcie týchto detí a naučíme sa s nimi kvalifikovanejšie pracovať. Pri materskej škole pracuje hudobno dramatický súbor Permoník, ktorého činnosť potrebujeme skvalitniť a nájsť inovatívne spôsoby prípravy detí v hudobno-pohybovom rozvoji. Preto nás zaujal kurz hry so zvukmi a tónmi. Keďže so zamerania našej materskej školy vyplýva aj zameranie na environmentálnu výchovu, chceme získať nové, kreatívne inšpirácie pre spracovanie rôznych materiálov, kde v samotnej pedagogickej praxi môžeme poukázať aj na to, že materiál sa dá rôzne využiť. Využívať prírodniny v rozvoji hudobno-pohybových schopností. Netradične ich využívať k príprave rôznych ďalších predmetov. Z uvedených dôvodov sme mali od začiatku pocit, že uvedené kurzy nám boli akoby šité na mieru. Veľký význam vidíme v zapojení sa do medzinárodného projektu, nadobudnutí skúseností s manažovaním takéhoto projektu a z dlhodobého hľadiska nám toto otvára možnosť zapojiť sa do podobných projektov aj do budúcna.
Koordinátor:Materská škola
Banská Štiavnica