Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eLearning- pútavá forma vzdelávania
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034980
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6840 €
Sumár projektu:Súčasný systém vzdelávania so svojimi metódami a formami už dlhšie neodpovedá na požiadavky doby. Žiaci i rodičia ale očakávajú od školy niečo iné dnes ako pred rokmi. Ich požiadavky odrážajú potreby doby- znalosť jazykov, IKT zručnosti, tvorivosť a flexibilita. Na druhej strane zaujať žiakov v dobe rozvinutých technologických vymožeností je čím ďalej tým ťažšie. Reformy školstva v posledných rokoch už na tieto potreby začínajú reflektovať. Do popredia sa dostávajú rôzne netradičné metódy a postupy, ktoré zohľadňujú najmä individualitu žiakov- ich rozdielne potreby na metódy a najmä tempo výuky. Naša škola, v snahe byť modernou školou a školou pre reálny život, sa snaží splniť očakávania a odpovedať na požiadavky doby a očakávania svojich študentov. Chceme učiť kvalitne - teda moderne, príťažlivo a efektívne. Je nám ale jasné, že zmeny musia prebehnúť najprv u pedagógov - ak získajú nové kompetencie, ak budú ich metódy a formy práce súčasné, tak aj zručnosti odovzdané žiakom budú moderné a zodpovedajúce súčasnosti a využiteľné v budúcnosti. Niektoré projekty škôl v elektronickom prostredí stroskotali po naplnení ich základných cieľov a ďalej sa v nich už nepokračovalo. Veríme, že našej školy sa to netýka. Naša škola už úspešne realizovala projekt Erasmus+ zameraný na modernizáciu školy v oblasti jazykov a IKT, ktorý bol prínosom pre žiakov i pedagógov. Vyučovanie je atraktívnejšie pre žiakov (vyplynulo to z dotazníka) a teda i efektívnejšie. Učitelia sú, podľa ich vlastných vyjadrení, istejší pri práci s IKT a sebavedomejší pri komunikácii v cudzom jazyku. Chceme teda logicky v tomto trende pokračovať a naďalej zvyšovať kompetencie našich učiteľov, aby vzdelávanie v našej organizácii dosiahlo európske dimenzie. Naši učitelia prekonali bariéry a obavy z elektronického prostredia. Realizácia výučby s využitím interaktívnej tabule, počítačov či tabletov je už bežným štandardom i všetku dokumentáciu vedieme v elektronickej podobe. Toto vnímame ako obrovskú príležitosť pre ďalšie zlepšenie a zefektívnenie vzdelávania v našej škole. Je dôležité nezostať na tomto bode, ale v rozvíjaní zručností i naďalej pokračovať. Vytvorenie e-learningového prostredia je dlhodobá záležitosť a vyžaduje si od vyučujúcich vysokú mieru zdatností. Aktivity v rámci tohto projektu im majú poskytnúť náležité zručnosti. Uvedomujeme si, že slovenský žiak je zvyknutý na priamu interakciu s učiteľom a na jeho zodpovednosť vo vyučovacom prostredí. V elektronickom prostredí, predovšetkým v sociálnych sieťach sú ale žiaci tejto doby nesmierne zdatní a sociálnym sieťam venujú veľké kvantum svojho voľného času. Práve to by sme chceli využiť pre zefektívnenie vzdelávania a vo väčšej miere využívať eLearning. Kompetencie v oblasti všeobecnej didaktiky e-vzdelávania, sociálne, etické, právne a spoločenské kompetencie pre aplikáciu IKT vo vzdelávaní a kompetencie rozvíjajúce efektivitu e- vzdelávania si budú učitelia naďalej rozvíjať, pričom budú vychádzať zo základov získaných z predchádzajúcich štúdií a kurzov.
Koordinátor:ZŠ s MŠ Dolné Orešany
Dolné Orešany