Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRAMEŇ
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034990
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28985 €
Sumár projektu:Základná škola A. Sládkoviča Sliač je plnoorganizovanou školou v centre kúpeľného mesta Sliač, ktorá sa vo svojom Školskom vzdelávacom programe zameriava na regionálnu a environmentálnu výchovu, rozvoj jazykovej, čitateľskej a matematickej gramotnosti, šport a zdravý životný štýl. Hlavným cieľom projektu PRAMEŇ je prostredníctvom zahraničných mobilít 12 pedagógov školy formou štruktúrovaných odborných a jazykových kurzov, ako aj sprievodných aktivít napĺňať identifikované a vymedzené kľúčové kompetencie potrebné pre rozvoj organizácie, na osobné uspokojenie jednotlivca v spoločnosti a v zamestnaní, ako aj na medzinárodné sieťovanie či zdieľanie prvkov vzdelávania. Naším cieľom je následne uskutočniť vlastné kroky na posilnenie inovácií, alternatívnych postupov a nástrojov rešpektujúcich aktuálne trendy a potreby žiakov pre úspešné zaradenie sa do života vo vzdelanostnej a kultúrnej spoločnosti. Ako prvoradé však vnímame vzdelávanie samotných pedagógov a odborných zamestnancov školy, ktorí svojím aktívnym prístupom a následnými koncepčnými zmenami školského vzdelávacieho programu môžu vytvoriť efektívne a kvalitné edukačné podmienky pre komplexný a rovnocenný rozvoj žiaka v duchu celostnej pedagogiky. Kľúčovými cieľmi projektu sú: 1. modernizovať a zefektívniť riadenie školy 2. inovovať a modernizovať vyučovací proces 3. zlepšiť profesionálne a jazykové kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov školy 4. zvyšovať odborné kompetencie, ako aj praktické zručnosti pedagógov 5. nadviazať medzinárodné bilaterálne a multilaterálne kontakty s cieľom perspektívnej spolupráce v ďalších projektoch Najdôležitejšími témami projektu sú: nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov, medzikultúrne/medzigeneračné vzdelávanie a (celoživotné) učenie sa, výučba a učenie sa cudzích jazykov.
Koordinátor:Základná škola A. Sládkoviča Sliač
Sliač