Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vedieť, znamená uplatniť sa v živote
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034995
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14955 €
Sumár projektu:Zhrnutie Základná škola s MŠ M. Hamulajka poskytuje predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie 66 deťom a 222 žiakom. V škole sú vzdelávané aj deti a žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný v súlade so Školským vzdelávacím programov školy, kde hlavným mottom je „Vedieť, znamená uplatniť sa v živote.“ Samotné kompetencie každého učiteľa v súčasných podmienkach školy nie sú na potrebnej úrovni, aby žiak, vnútorne motivovaný a povzbudzovaný k aktívnemu učeniu sa, bol vzdelávaný formami a metódami, ktoré by prinášali uspokojivé študijné či výchovné výsledky. Prevaha tradičného vyučovania necháva žiaka v roli pasívneho prijímateľa informácií. Realizáciou tohto projektu chceme rozvinúť, resp. osvojiť u účastníkov projektu mnohé kľúčové kompetencie najmä v oblasti metodickej a didaktickej, rozšíriť repertoár používaných vyučovacích foriem či metód o nové, inovatívne, zvýšiť záujem učiteľa o podporu a rozvoj nadaných detí vrátane ich diagnostiky. Nemenej dôležitou snahou je získaním potrebných zručnosti u učiteľa matematiky podnietiť žiakov pre získavanie zručnosti v matematickej gramotnosti a v konečnom dôsledku upriamiť ich pozornosť na technické smerovanie. Aktuálne kompetencie učiteľov angličtiny je potrebné rozšíriť o ďalšie komunikačné vzdelávacie oblasti a zdokonaliť vyučovacie metódy vzhľadom na vek žiakov, čím sa rozšíri tím učiteľov pracujúci v súčasnom medzinárodnom projekte Erasmus plus KA2 a skvalitní výuka cudzieho jazyka. Efektívne trávenie voľného času pohybovými aktivitami našimi žiakmi je oblasť v Pláne rozvoja školy, ktorej je potrebné venovať dostatočnú pozornosť vzhľadom k narastajúcim zdravotným či psychickým problémom mladej populácie. Získaním potrebných zručností a osvojením si potrebných techník športov ako je snowboarding a swimming má učiteľ väčší predpoklad pre úspešné zdieľanie pohybových aktivít žiakmi a vypestovať u nich návyk prirodzeného trávenia času pohybovými aktivitami. Aktivizácia učiteľa v rámci modernizácie jeho výchovno – vzdelávacej činnosti alebo jeho participácia na mimoškolských aktivitách sa odzrkadlí na výsledkoch štúdia a výchovy mladej generácie. Je predpoklad, že ak si dieťa osvojí určitý návyk v mladom veku (túžba vzdelávať sa, získavať nové informácie, vedieť viac, viac sa pohybovať a pod.), jeho uplatňovanie v ďalšom živote bude prinášať svoje pozitívne výsledky.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravska Jasenica
Oravská Jasenica