Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov a pedagógov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034999
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Sme cirkevná ZŠ s MŠ, ktorá vznikla pred 7 rokmi a ktorá pociťuje potrebu aktualizovať ŠkVP s ohľadom na potreby spoločnosti a aktualizovaný ŠVP. Miera globalizácie našej spoločnosti sa neustále zvyšuje, čoho dôsledkom je prenikanie rôznych kultúr a jazykov aj do nášho, donedávna prevažne uzavretého prostredia. Výsledkom týchto trendov je rastúca potreba komunikácie v cudzom jazyku, nie však ako cieľ, ale ako prostriedok pre zodpovedný výkon povolania. Pre mladú generáciu je dnes nutné ovládať cudzie jazyky, aby mohli informácie získavať z rôznych zdrojov, a čo je nemenej dôležité, aby ich vedeli kriticky hodnotiť. Preto sa snažíme ŠkVP nastaviť tak, aby žiaci mali dostatočný priestor ako na výučbu anglického jazyka, tak aj na rozvoj vyšších kognitívnych procesov, ktoré sa veľmi dobre a najefektívnejšie rozvíjajú na hodinách prírodovedných predmetov. Hlavným cieľom projektu je získanie nových, resp. rozvinutie už nadobudnutých kompetencií ôsmich vybraných, plne kvalifikovaných pedagógov pôsobiacich v našej škole. Tento cieľ plánujeme splniť prostredníctvom aktívneho absolvovania štruktúrovaných kurzov organizovaných štyrmi rôznymi vzdelávacími agentúrami.Tri z nich sídlia v anglicky hovoriacej krajine Malta a jedna z nich sídli v Taliansku.Tieto novozískané kompetencie majú byť pedagógmi využité predovšetkým: 1. pri aktualizovaní rámcového učebného plánu i učebných osnov a tematických plánov prírodovedných predmetov, predmetov z oblasti matematika a práca s informáciami a anglického jazyka na druhom stupni ZŠ, 2. vo výchovno-vzdelávacom procese na hodinách anglického jazyka, na hodinách prírodovedných predmetov a to najmä častejším využívaním aktivizujúcich metód ako je napr. projektové vyučovanie, 3. pri rozvíjaní algoritmického, logického a kritického myslenia žiakov prostredníctvom programovania robotov, hier a aplikácií, 4. pri komunikácii s našimi zahraníčnými partnermi v prostredí eTwinning. Vedľajším cieľom je zvýšenie počtu aktivít organizovaných školou pre deti a ich rodičov (súťaže v anglickom jazyku, divadielko) a tým neustále udržiavanie záujmu detí o informácie. Najväčší dopad tohto projektu očakávame na pedagógov, ktorí sa zúčastnia mobilít, ale nepriamo aj na žiakov a ich rodičov. Vďaka diseminácii dopadov z mobilít budú profitovať aj ďalší pedagógovia a žiaci škôl, ktorých zriaďovateľom je gréckokatolícke arcibiskupstvo a naši zahraniční partneri. Vďaka tomuto projektu sa podporí vyučovanie prírodných vied a predmetu informatika, o ktoré neustále klesá záujem. Veríme, že aj vďaka interdisciplinárnym vzťahom s predmetmi cudzích jazykov sa nám podarí tento nepriaznivý trend eliminovať. K udržaniu záujmu (nielen) o prírodné vedy môže prispieť aj implementovanie moderných metód a foriem do vyučovacieho procesu.
Koordinátor:CZS s MS bl. Pavla Petra Gojdica
Prešov