Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa od najlepších - Teacher Training Cambridge 2017
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035002
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17610 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia, Kukučínova 2 v Trnave je strednou odbornou školou poskytujúcou úplne stredné odborné vzdelávanie od roku 1929. Škola sa svojimi výsledkami zaraďuje medzi najlepšie stredné školy na Slovensku a neustále sa usiluje o zvyšovanie kvalitatívnej úrovne vzdelávania a o internacionálny rozmer výchovno-vzdelávacieho procesu. Prioritou je pre nás zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov, zlepšovanie pripravenosti učiteľov, predsedov predmetových komisií a manažmentu školy na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie vzdelávacích inštitúcií, pričom významnú úlohu tu zohráva vnútorná motivácia učiteľov, ich ďalší osobný rozvoj a odborný rast. Predkladaný projekt bude pozostávať z dvojtýždňových mobilít 6 účastníkov vo Veľkej Británii a v Nemecku. Veľmi dôležité je pre nás zdieľanie a diseminácia získaných poznatkov a skúseností, preto každý účastník navštívi inú vzdelávaciu aktivitu. Vzdelávacie aktivity budú zamerané na pre nás prioritné oblasti CLIL, moderná metodika vyučovania, IKT a kreativita na vyučovaní. Všetky aktivity budú viesť renovovaní experti a školitelia. Keďže na mobilitách sa budú konať workshopy, uplatňovaná bude projektová a tímová práca, účastníci budú mať mnohé príležitosti na networking. Získajú praktické nápady pre organizovanie vyučovania, manažovanie triedy, plánovanie hodín a tvorbu materiálov. Veľmi dôležité bude i kolaboratívne učenie sa so zahraničnými partnermi a získavanie poznatkov, ktoré budú aplikované vo vyučovaní na našej škole a pri riadení činnosti predmetových komisií. Počas projektu budeme mať aj možnosť zdieľať naše skúsenosti s kolegami z rôznych škôl nielen v Európe a získať spätnú väzbu na našu doterajšiu prácu. Cieľom projektu je zlepšenie úrovne kľúčových kompetencií a zručností účastníkov, zlepšenie manažovania a prepojenosti jednotlivých predmetových komisií školy, zdieľanie dobrej praxe s kolegami z rôznych európskych krajín, príležitosť získať skúsenosti, inšpirácie od kolegov v zahraničí, zlepšenie kvalitatívnej úrovne vyučovania na našej škole a zlepšenie zručností a kompetencií učiteľov, zvýšenie lingvistických zručností a interkulturálneho povedomia, zavedenie inovatívneho učenia, posilnenie využívania CLILu a IKT na hodinách, posilnenie a skvalitnenie medzinárodnej spolupráce a rozvoja vo vzdelávaní. Projekt bude prínosom pre všetkých vyučujúcich a žiakov našej školy, ostatných partnerov i miestnu komunitu. Veľmi dôležitá je aj európska dimenzia projektu prostredníctvom európskej pridanej hodnoty, keďže na mobilitách sa zúčastnia učitelia a odborníci z celej EÚ.
Koordinátor:Obchodná akadémia Kukučinova 2 Trnava
Trnava