Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opening Horizons
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035047
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:"Opening Horizons" je projektom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Účastníkmi sú dve pedagogičky, ktoré sa plánujú zúčastniť kurzov Vzdelávanie žiakov so špecifickými potrebami a Kreatívna metodológia vo vyučovaní cudzieho jazyka v Pilgrims Teacher Training Centre, Canterbury Kent. Projekt chceme realizovať, pretože chceme zvýšiť kvalitu učenia sa anglického jazyka a otvoriť žiakom dvere do zahraničia tak, aby mohli v budúcnosti bez problémov absolvovať mobilitu v odbornom vzdelávaní. Stredná odborná škola má regionálny význam a veľký podiel žiakov z vidieka. Pre učňovskú mládež je teoretické vyučovanie náročné, orientovaní sú na prax. Mnohým chýba sebavedomie a chuť učiť sa cudzí jazyk. V učňovských odboroch je veľký podiel žiakov s rôznymi poruchami učenia a správania. Pre učiteľov sa tým vytvára veľmi ťažká situácia. Treba zvládnuť disciplínu, vysvetliť potrebu učiť sa cudzí jazyk a pripraviť žiakov tak, aby obstáli aj na pracovnom trhu v zahraničnom európskom prostredí, čo je hlavným cieľom. V dôsledku absolvovania týchto kurzov budú absolventky vedieť rozvinúť úspešnú stratégiu pre efektívnejšie vyučovanie v triede. Budú schopné kompetentnejšie, s väčšou istotou a sebadôverou učiť "problematických" študentov a používať alternatívne aktivity, stratégie a prístupy k výučbe. Dôležitým výstupom projektu bude schopnosť učiteľov používať účinné formy motivácie študentov s poruchami učenia a správania učiť sa cudzí jazyk v škole, ale aj samoštúdiom doma. Očakávame, že sa tak zvýši kvalita a efektivita vyučovania a učenie sa anglického jazyka na našej škole. Výsledky projektu budú prezentované a propagované v miestnych a odborných médiách tak, aby oslovili nielen ďalších pedagogických zamestnancov a študentov školy, ale čo najširší okruh ďalších záujemcov o odborné vzdelávanie a prípravu a širšiu verejnosť.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanska 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom