Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rovnaká šanca pre všetkých. Kombinované vyučovanie anglického jazyka ako príprava pre odbornú prax v zahraničí.
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035055
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5065 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici ako škola zameraná na odborné vzdelávanie a prípravu sa v budúcnosti zameriava na prestavbu odborného vzdelávania nielen z pohľadu zvýšenia kvality vzdelávania, ale aj z pohľadu prístupnosti obsahu vzdelávania všetkým žiakom školy, ktorý zohľadňuje ich špecifické vzdelávacie potreby. V súčasnosti nemáme takých pedagógov, ktorí by mohli hore uvedený proces zvládnuť bez predchádzajúcich vedomostí a usmernení. Účastníci projektu potrebujú pomoc vo forme ďalšieho vzdelávania v oblasti inkluzívneho vyučovania anglického jazyka vo forme kombinovaného vyučovania, zameraného na využitie štandardných prvkov vyučovania s elektronickým, s cieľom efektívnej jazykovej prípravu žiakov pre potreby odbornej praxe v zahraničí. Len tak budú schopní vytvoriť také vyučovanie anglického jazyka, ktoré bude otvorené a prístupné všetkým žiakom. Účastníci projektu boli vybraní na základe ich doterajších skúseností v projektoch financovaných Európskou úniou, ich kvalifikačných predpokladov ako aj doteraz nevyužitého potenciálu inovácie vyučovania anglického jazyka. Mgr. Ján Šajtlava participoval v projekte „Digitalizácie všeobecnovzdelávacích predmetov“, kde vytváral vzdelávacie materiály, takzvané storyboardy v autorských nástrojoch. Podieľa sa na digitalizácii školy aktívnou účasťou v projekte „Elektronizácia vzdelávacieho systému“ vytváraním inovatívnych aplikácií určených na vzdelávanie v anglickom jazyku. Mgr. Ľubica Chudovská participuje na prebiehajúcom projekte „Flash Electro“ financovaného cez program Erasmus +, kde sa podieľa na vytváraní učebnice anglického jazyka pre elektrotechnické odbory. Vo vyučovaní sa snaží využívať moderné postupy a metódy. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacích mobilít budú účastníci schopní realizovať po formálnej a obsahovej stránke takú jazykovú prípravu žiakov pre odbornú prax v zahraničí, ktorá je prístupná a zrozumiteľná všetkým žiakom školy, ktorí spĺňajú predpoklady pre účasť na projekte odbornej praxe v zahraničí a chcú sa ho počas štúdia na strednej odbornej škole zúčastniť. Účastníci si porovnajú a zaktualizujú svoje doterajšie znalosti a skúsenosti, získané vyučovaním anglického jazyka, so znalosťami ponúkanými vzdelávacími partnermi projektu. Získajú nové nápady a myšlienky pre realizáciu inkluzívneho vzdelávania kombinovanou metódou vyučovania, známej pod názvom „Blended Learning“, ktorá spája jazykovú prípravu intaktných žiakov a žiakov so špecifickými výchovnovzdelávacími potrebami naraz v jednej triede na jednej vyučovacej hodine. Účastníci projektu postrehnú najnovšie efektívne trendy vyučovania anglického jazyka pri rešpektovaní vzdelávacích potrieb žiakov. Inovácia spôsobu jazykovej prípravy žiakov pre odbornú prax v zahraničí smerom k špecifickým vzdelávacím potrebám žiakov prispeje k napĺňaniu potrieb Európskeho plánu rozvoja školy, ktorého analýza odhaľuje deficity v inovácii a prispôsobení vzdelávacieho procesu rôznorodým schopnostiam a vedomostným úrovniam žiakov. Projekt bude kulminovať prebehnutím overovacej fázy úspešnosti, kde sa okrem vyhodnotenia úrovne dosiahnutých výchovnovzdelávacích výsledkov v rámci jazykovej prípravy pre odbornú prax v zahraničí k projektu vyjadria žiaci z pohľadu ich spokojnosti s úrovňou jazykovej prípravy. Okrem toho sa k projektu vyjadria aj firmy z radov zamestnávateľov, ktorí našich žiakov zamestnávajú, z pohľadu ich spokojnosti s úrovňou vedomostí a ovládania anglického jazyka žiakov na Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici. Škola berie ako povinnosť aplikovanie projektom nadobudnutých zručností a kompetencií vo vyučovaní anglického jazyka, čo pozitívne ovplyvní vzdelávacie výsledky žiakov ako aj ich uplatniteľnosť v zamestnaní nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Škola vytvorí podmienky pre jazykovú prípravu žiakov v strojárskych odboroch, v ktorých chce realizovať odbornú prax v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Všetci žiaci odbornej školy, bez ohľadu na ich špecifické potreby vzdelávania, dostanú rovnakú šancu stať sa účastníkom projektu odbornej praxe v zahraničí absolvovaním jazykovej prípravy v odbore, v ktorom chcú praxovať. Jazyková príprava bude pozostávať z 20 vzdelávacích prípravných modulov v strojárskych odboroch, v ktorom sa žiaci budú pripravovať. Príprava bude realizovaná kombinovanou metódou vyučovania anglického jazyka, ktorá je prístupná schopnostiam a úrovni vedomostí žiakov. Účasť v projekte odbornej praxe si zaistia tí žiaci, ktorí úspešne vykonajú testy, ktoré na prípravné vzdelávacie moduly bezprostredne nadväzujú. Škola týmto sleduje vytvorenie všeobecného systému jazykovej prípravy žiakov pre odbornú prax v zahraničí, ktorý sa bude pravidelne konať každý školský rok a ktorý bude oprávňovať žiakov zúčastňovať sa projektov v rámci programu Erasmus+.
Koordinátor:Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Považská Bystrica
Považská Bystrica