Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj kompetencií – motorom zmeny
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035059
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12975 €
Sumár projektu:V školskom vzdelávacom programe máme definované ciele, ktoré majú viesť k zvyšovaniu úrovne školy. V projekte sa zameriame: 1. na zvýšenie kvality manažérskych zručností a stratégií, internacionalizácie a spolupráce 2. na zvýšenie kompetencií učiteľa orientované na žiaka 3. na zvýšenie kompetencií orientované na seba(učiteľa) V rámci programu Erasmus plus sa deväť učiteliek zúčastní štrukturovaných kurzov: Riaditeľka školy- kurz SUCCESSFUL MANAGEMENT OF EUROPEAN EDU PROJEKTS je zameraný na prácu vedenia školy pri tvorbe medzinárodných projektov. Cieľom kurzu je rozšíriť vedomosti o spolupráci, príprave, rozvoji, plánovaní a riadení európskych projektov. Zástupkyňa pre 1. stupeň - kurz CREATING INCLUSIVE CLASSROOM - CHALENGES, STRATEGIES AND PRACTICAL TYPS je rozšíriť si vedomosti vrátane výučby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Učiteľka ANJ a TV - kurzu Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in SWEDEN. Je zameraný na získanie príležitosti nahliadnuť do školského systému Švédska, oboznámiť sa s metódami a formami učenia vo švédskych školách. Učiteľka ANJ - kurz TEACHING THROUGH ART ACTIVITIES. Cieľom kurzu je predstaviť učiteľovi nové, efektívne metódy vyučovania angličtiny prostredníctvom rôznych druhov umení cez kreatívne myslenie, vyučovanie prostredníctvom kreslenia, divadla a dramatizácie, animáciu a film. Učiteľka MAT a FYZ - kurz MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST S VYUŽITÍM ICT zameraný nové kreatívnejšie formy vyučovania matematiky, rozvíjania matematického a technického myslenia, základný prehľad o financiách a ako s nimi nakladať. Práca s IKT. - kurz ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ. Je to základný kurz pre začiatočníkov používania postupov a metód s novými možnosťami vyučovania matematiky, rozvíjania matematického myslenia. Učiteľka 1. stupňa - kurz ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ. Je to základný kurz pre začiatočníkov používania postupov a metód s novými možnosťami vyučovania matematiky, rozvíjania matematického myslenia. Učiteľka 1.stupňa - kurz MODERNÍ TECHNOLOGIE A NADANÍ ŽÁCI. Je zameraný na zručnosti v oblasti využívania moderných technológií v učení a vzdelávaní nadaných žiakov. Učiteľka 1.stupňa - kurz ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ A HRANÍ SI S ROBOTY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Kurz je zameraný na využívanie moderných technológií vo vyučovaní i medzinárodných projektoch. Učiteľka-špec. pedagóg - kurz ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ. Je to základný kurz re začiatočníkov používania postupov a metód. Oboznámi sa s rôznymi možnosťami vyučovania matematiky a rozvíjania matematického myslenia pre žiakov špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Metodológia realizácie projektu: Po dohode so vzdelávacími inštitúciami upresniť termín kurzov. Pre účastníkov kurzov zabezpečíme dopravu, ubytovanie, stravovanie, poistenie. Budeme komunikovať prostredníctvom e-mailov so vzdelávacími inštitúciami a účastníkmi kurzu. Po ukončení kurzu každý účastník bude odovzdávať získané vedomosti a zručnosti ostatným kolegom. Ide o projekt so širokým záberom dopadov - osobnostný a kultúrny rozvoj, nárast kreativity - čím nastane pokles bežných prístupov a začnú sa aplikovať nové, kreatívne prístupy do každej oblasti práce pedagóga: výber učebných materiálov a postupov, prístup k žiakovi ako jednotlivcovi, práca s kolektívom, ponuka záujmových činností, premena klasickej výučby na kreatívnu a i. Vplyv multikulturalizmu prinesie mobilitný projekt, obohatí každého jednotlivca rozšírením horizontov, oslobodí sa od nízkeho sebavedomia pedagóga a s posilneným sebavedomím bude vedieť lepšie čeliť každodenným výzvam vo vzdelávaní. Posilnenie metodických prístupov: jednotlivci sa obohatia o nové nápady ako inovovať metodológiu svojho predmetu, ako hľadať nové zdroje pre študijné materiály.
Koordinátor:Základná škola Márie Medveckej
Tvrdošín