Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Využitie inovatívnych metód na vyučovaní cudzích jazykov s dôrazom na skvalitnenie jazykových schopností učiteľov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035065
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17280 €
Sumár projektu:Naša škola ZŠ Rajčianska 3 v Bratislave je modernou inštitúciou a svojich žiakov pripravuje pre život v Európskej únii. Má skúsenosti so zapájaním sa do medzinárodných projektov partnerskej spolupráce škôl a v tomto trende chce naďalej pokračovať. V rámci Európskeho plánu rozvoja našej školy je pre splnenie tohto cieľa nevyhnutné nadchnúť učiteľov, pre osvojovanie si inovatívnych metód vyučovania, využitím metódy CLIL a jej praktickým zdokonalením, nakoľko sa na našej škole využíva na prvom stupni už od roku 2008. Postupné zavádzanie do ďalších tried, je na základe širokého záujmu rodičovskej verejnosti. Súčasne s tým nastáva potreba ďalšieho vzdelávania pedagógov, ktorý vyučujú metódou CLIL. V rámci modernizácie a internacionalizácie našej školy má naša škola záujem týmto projektom zvýšiť jazykové a metodické kompetencie svojich pedagógov a učiteľov anglického a nemeckého jazyka účasťou na vzdelávacích kurzoch pre učiteľov vo Veľkej Británii a Nemecku ako sú kurzy: Language & Practical Methodology: Creativity in the Classroom (vek 3-11), Bringing British Culture to Life a Nemecko. Aby sme zvýšili záujem žiakov učiť sa cudzí jazyk chceme im ponúknuť naše vedomosti nielen o jazyku samotnom ale aj o kultúre v Británií a Nemecku, ktoré využijeme vo výučbe medzikultúrneho povedomia. Aby sme dosiahli tieto ciele, chceme využiť možnosti vzdelávacej mobility učiteľov v programe KA 1 účasťou na vzdelávacích kurzoch pre piatich učiteľov prvého stupňa a dvoch učiteľov druhého stupňa našej školy. Pre dvoch učiteľov prvého stupňa sme naplánovali kurz Content and Language Integrated Learning (CLILL), ktorý je zameraný na rozvíjanie praktických zručností a získanie množstva nových námetov pre prácu so žiakmi, zlepšenie jazykových kompetencií, s príležitosťami podeliť sa so svojimi skúsenosťami, nadviazať kontakty s učiteľmi pre túto vekovú kategóriu v iných európskych krajinách, získanie poznatkov o kultúre a živote vo Veľkej Británii, obraz o každodennom živote detí doma a v škole. Obsahom kurzu je metodický CLIL workshop vedený skúsenými lektormi pre učiteľov s dôrazom na prírodovedné predmety, diskusia o rôznych prístupoch k metóde CLIl v primárnom vzdelávaní detí, množstvo praktických ukážok, aktivít, rád a tipov. Tento kurz bude prebiehať v Portsmouth 7.10. - 15.10. 2017 Pre dvoch učiteľov primárneho stupňa sme naplánovali kurz Language & Practical Methodology: Creativity in the Classroom (vek 3-11) zameraný je na rozvíjanie praktických zručností a získanie množstva nových námetov pre prácu so žiakmi vo veku 3-11 rokov, zlepšenie jazykových kompetencií, s náhľadom do primárneho vzdelávania vo Veľkej Británii, príležitosťami podeliť sa so svojimi skúsenosťami, nadviazať kontakty s učiteľmi pre túto vekovú kategóriu v iných európskych krajinách, získanie poznatkov o kultúre a živote vo Veľkej Británii, obraz o každodennom živote detí doma a v škole. Pre jedného učiteľa primárneho a jedného učiteľa sekundárneho vzdelávania sme naplánovali kurz Bringing British Culture to Life, ktorý sa zameriava na zlepšenie vedomostí o jazyku a kultúre v Británii, ktoré sa odzrkadľujú vo výučbe medzikultúrneho povedomia. Kurz učiteľom umožní objaviť rozličné aspekty moderného života a kultúry v Británii, skúma rôzne spôsoby ako vyučovať medzikultúrne povedomie a zahŕňa návštevy s výkladom do dôležitých miest v Cambridge. Pre jedného učiteľa sekundárneho vzdelávania kurz v Nemecku: Methods and Language, ktorý oboznámi učiteľov so súčasnými trendami, rozšíri znalosti o idiomatickom a hovorovom jazyku a gramatike. Predstaví praktické nápady a techniky pre výučbu. Zameriava sa aj na zlepšenie vedomostí a jazyku a kultúre v Nemecku, ktoré sa odzrkadľujú vo výučbe medzikultúrneho povedomia. Obsahom kurzu je aj oboznámenie sa s najnovšími učebnými materiálmi používanými v nemeckých triedach. Hovoriť sa bude aj o pedagogických prístupoch, vzdelávacích konceptoch, ako aj o učebných plánoch. Pri príprave a logistickom zapezpečení vzdelávacieho pobytu budeme spolupracovať s partnerskou organizáciou International Study Programmes. Účasť učiteľov prinesie zvýšenie praktický zručností, jazykového sebavedomia, cenné poznatky o trendoch a nadšenie uplatniť ich v každodennej školskej praxi. U všetkých žiakov očakávame zvýšenie motivácie učiť sa cudzí jazyk a prírodovedné predmety, zlepšenie školského prospechu, zvýšenie motivácie a odbúranie stresu z požiadaviek a nárokov učiť sa anglický jazyk a prírodovedné predmety. Pre školu sa týmto otvára priestor pre ďalšiu dlhodobú spoluprácu na projektoch medzinárodného partnerstva škôl. Účasť pedagógov na kurzoch vo Veľkej Británii a Nemecku, zvýši prestíž našej základnej školy, ktorá tým, že skvalitní vyučovanie pomocou metódy CLIL v prírodovedných predmetoch a výučbu cudzích jazykov, očakáva väčší záujem rodičov pri výbere školy pre ich deti.
Koordinátor:Základná škola Rajčianska 3
Bratislava