Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj interkultúrnych kompetencií v európskom kultúrnom prostredí
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035080
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14215 €
Sumár projektu:Naša organizácia sa rozhodla zapojiť do tohto projektu, pretože verí, že účasťou našich zamestnancov vo vybratých vzdelávacích kurzoch sa -zlepší úroveň ich interkultúrnych a digitálnych kompetencií -zlepší sa výučba a učenie jazykov a podporí sa jazyková rozmanitosť -podporí sa vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami - podporí sa multikultúrna výchova na škole - zvýši sa medzinárodný rozmer našej inštitúcie Piati učitelia našej školy sa zúčastnia piatich odlišných vzdelávacích kurzov, v ktorých nadobudnú požadované kompetencie a zručnosti. Zúčastnia sa vzdelávacích kurzov - Anglický jazyk pre učiteľov - Komunikácia medzi ľuďmi: Metodológia kooperatívneho a zážitkového učenia - Anglický jazyk a kultúra: Metodológia a kultúra pre učiteľov anglického jazyka - Využitie IKT na vyučovaní - Využitie dramatizácie na základnej škole. Využitie poznatkov a skúsenosti, ktoré učitelia získajú na vzdelávacích kurzoch bude mať pozitívny efekt na veľkú skupinu študentov. Žiaci dostanú možnosť zapájať sa do plánovaných medzinárodných projektov Etwinning a Európske partnerstvá. Tiež dostanú príležitosť zapojiť sa do projektovej a tímovej práce, kultúrnej prezentácie a využívať nové učebné materiály zamerané na rešpektovanie a tolerovanie odlišnosti iných ľudí a kultúr. To pomôže študentom stať sa súčasťou veľkej európskej komunity a získajú väčšiu motiváciu pre učenie sa jazykov a spoznávanie iných kultúr. Ich digitálne kompetencie im pomôžu získavať a šíriť informácie. Učitelia dostanú možnosť vytvoriť si kontakty s inými učiteľmi z rôznych krajín Európy, sprostredkovať kontakty pre žiakov a organizáciu a otvoriť možnosti pre ďalšiu spoluprácu.. Šírenie výsledkov tohto projektu medzi čo najväčší počet učiteľov a žiakov zabezpečí jeho dlhodobejší a trvácnejší efekt.
Koordinátor:ZŠ Hutnicka 16, Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves