Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aj vzdelanie môže byť atraktívne
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035081
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15420 €
Sumár projektu:Projekt KA1 Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, predkladáme pod názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne. Primárnym cieľom nášho projektu bolo pripraviť kvalitné vzdelávacie aktivity pre pedagógov na našej škole. Termín začiatku projektu je stanovený na 9. november 2017 a ukončenie projektu na 8. november 2018. V období trvania projektu sme pre 6 účastníkov starostlivo vybrali také vzdelávacie aktivity, ktoré by mali priniesť našej škole, študentom, ale i širokému okoliu čo najväčší prínos a efektívne využitie získaných poznatkov a zručností. Vybraní účastníci vzdelávania sú z oblastí cudzích jazykov, geografie, občianskej náuky, pedagógov predprimárneho vzdelávania a tiež zástupca vedenia školy. Všetci účastníci projektu sú pedagogickými zamestnancami našej školy a majú za sebou niekoľkoročné skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania. Vybrané vzdelávacie kurzy budú pokrývať základné oblasti ako rozvoj cudzích jazykov, využívanie informačných a komunikačných technológií, metodológia a samozrejme výmenu poznatkov dobrej praxe medzi jednotlivými pedagógmi. Práve tento projekt prinesie pozitívnu zmenu v oblasti rozvoja a participácie a zviditeľnenia sa našej školy v očiach širokej odbornej i laickej verejnosti. Výsledný úžitok a efekt z preberania a zdieľania výsledkov dobrej praxe, nové a nové nápady, myšlienky, získané počas vzdelávacích aktivít budú znamenať obrovský prínos aj pre pedagógov, ktorí nemali možnosť vycestovať a zažiť na vlastnej koži atmosféru takejto cezhraničnej spolupráce. Získanie nových zručností bude podložené certifikátom (Europass – Mobilita), ktorý je užitočný pre karierný rast účastníkov. Vybrané Európske kurzy predstavujú skvelú príležitosť pre pedagógov stretnúť sa a nadviazať kontakty s kolegami z rôznych krajín EÚ. Vo všeobecnosti platí, že čím viac národností, tým bohatší zážitok z kurzu. Vybrané kurzy podporia zdieľanie a výmenu postupov medzi účastníkmi, čím prispejú k širšiemu chápaniu vzdelávania v celej Európe Osobnostný rozvoj jednotlivých pedagógov, ale aj nespochybniteľný prínos pre školu ako inštitúciu bude nepochybne slúžiť ako dobrý príklad do budúcnosti pre prípravu nových projektov, tak, aby čo najviac pedagógov mohlo v rámci programu Erasmus+ vycestovať do krajín EÚ a načerpať tak nápady, ktoré budú slovenské školstvo približovať k tomu európskemu.
Koordinátor:Cirkevná spojená škola
Vranov nad Topľou