Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodný učiteľ
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035086
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11190 €
Sumár projektu:V roku 2016 sme získali Chartu Mobility. Táto skutočnosť nás potešila, v istom zmysle odbremenila a utvrdila nás, že naše vytýčené ciele sú správne a sme na dobrej ceste na ich dosiahnutie. Našim cieľom v európskej dimenzii je podpora internacionalizácie vzdelávania, rozvoj mobility študentov a pedagogických zamestnancov. Na dosiahnutie cieľov v oblasti "medzinárodný žiak" výrazne prispievajú zahraničné mobility a práve preto sme sa rozhodli umožniť aj učiteľom našej školy zúčastniť sa odborných kurzov v zahraničí. Myslíme si, že vo výchovno-vzdelávacej činnosti determinujúcu úlohu zohráva pedagóg. Rôzne pomôcky, najmodernejšia technika síce môžu predstavovať významnú pomoc, ale ich využívanie závisí od schopností a znalostí učiteľa. Týmto projektom chceme vytvoriť podmienky pre našich učiteľov vzdelávať sa v zahraničí. Jednotlivé kurzy si vyberali učitelia sami podľa svojich potrieb a preferencií na základe usmernenia projektového tímu, ktorý sa postaral o to, aby kurzy boli v súlade s potrebami školy a jej cieľmi uvedeným v EPRŠ. Aby sa škola dostala k najširšiemu záberu informácií, každý účastník (6) sa zúčastní iného kurzu. Témami kurzov sú: catering, manažment turizmu, netradičné športy, projektový manažment, kooperatívne vzdelávacie metódy a francúzsky jazyk. Účastníkmi sú učitelia odborných a všeobecnevzdelávacích predmetov, ktorí sú motivovaní a sú otvorení novým trendom. Po návrate zo zahraničia účastníci v rámci diseminačných aktivít (napr. metodické dni) odovzdajú získané poznatky ostatným učiteľom, ktoré sa tak stanú duševným vlastníctvom školy a v budúcnosti ich môže využívať hociktorý učiteľ. Tento projekt predstavuje pre nás prvý krok na novom stupni rozvoja a zabezpečí získanie statusu "medzinárodný učiteľ". Očakávame, že projekt bude mať pozitívny dopad aj na zvyšovanie atraktivity školy a vyššie hodnotenie školy. Zúčastnení učitelia zabezpečia šírenie európskych hodnôt medzi žiakmi aj v regióne.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakkozepiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota