Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035089
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Požiadavky na prípravu žiakov v odborných školách sa neustále menia. Sú ovplyvnené vývojom spoločnosti a globalizáciou európskeho trhu práce. Škola musí reflektovať na požiadavky, stať sa otvorenou, orientovať sa na potreby žiaka, rodičov a zamestnávateľov. Ak chceme zmeniť žiakov, musí byť zmenený a pripravený najmä pedagóg. Pri napĺňaní Európskeho plánu rozvoja školy potrebujeme skvalitniť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti projektového manažmentu, spolupráce, cudzích jazykov a ďalších. Neoddeliteľnou súčasťou sú interkultúrne kompetencie. Interkultúrne kompetencie ako aj interdisciplinárne kompetencie sú kľúčovými kompetenciami odbornej školy a stávajú sa tak súčasťou európskej otvorenej školy. Nové možnosti a príležitosti ponúkajú vzdelávacie inštitúcie v Európe. Účasťou na seminároch "Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe" dáva jedinečnú možnosť pre získanie a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov v ich príprave. Ciele projektu: Cieľom projektu je získať, zlepšiť a rozvíjať kompetencie pedagogických zamestnancov z oblasti projektového manažmentu, z cudzích jazykov - najmä odbornej terminológie, medzinárodnej spolupráce a interkultúrnych kompetencií. Ďalším rovnako dôležitým cieľom je nájsť potencionálnych partnerov z rôznych častí Európy pre projekty zamerané na mobilitu žiakov. Profil účastníkov: Seminárov sa zúčastnia v priebehu roka 4 pedagogickí zamestnanci, ktorí sú ochotní získať a prehĺbiť si vedomosti z tvorby medzinárodných projektov, z poznania kultúry iných národov, sú ochotní informovať kolegov, žiakov a verejnosť a implementovať tieto nadobudnuté poznatky pri tvorbe projektov a zároveň vo svojej pedagogickej praxi. Opis aktivít: Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnia 2 seminárov v Portugalsku (Projektmanagement fuer interkulturelle Austauschprojekte in Europa - v nemeckom jazyku; Project management for cross-cultural exchange projects in Europe - v anglickom jazyku), kde budú mať možnosť získať a prakticky trénovať kompetencie v príprave, plánovaní, organizovaní, realizácii, vyhodnocovaní a vyúčtovaní medzinárodných projektov. Súčasťou seminárov bude aj interkultúrna problematika - spoznávanie rozdielov v kultúrach jednotlivých národov Európy a hľadanie myšlienky spoločného nažívania v európskom dome. Metodológia realizácie projektu: Získané interkultúrne kompetencie budú implementované v škole na vyučovaní. Intenzita a inštitucionalizácia európskych projektov bude zabezpečená prostredníctvom nadobudnutých projektových kompetencií účastníkov seminára. Krátky opis výsledkov a predpokladaný dopad: Účasťou na seminároch sledujeme, po implementácii získaných vedomostí a skúseností, skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, no najmä zapojiť školu do tvorby a realizácie medzinárodných projektov a zvýšiť počet mobilít žiakov a pedagogických zamestnancov za účelom ich ďalšieho vzdelávania sa a osobného rastu a tak naplniť stratégiu Národného programu celoživotného vzdelávania sa. Z hľadiska dlhodobého prínosu týmto sledujeme zvýšenie kreditu školy. Interkultúrne kompetencie sú nástrojom, prostredníctvom ktorého pedagóg vychováva a učí žiaka byť citlivým človekom, otvoreným a prístupným voči cudzím kultúram.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a sluzieb
Čadca