Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Come and play with us
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035112
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3173 €
Sumár projektu:Projektom "Poď sa s nami hrať" chceme ponúknuť našim žiakom to najlepšie čo svet predškolského vzdelávania ponúka. Tento projekt môže priniesť novú vlnu vzdelanosti detí v predškolskom veku v oblasti cudzích jazykov i medzipredmetových vzťahov. Najdôležitejšími cieľmi projektu sú: 1. Pomôcť a podporiť učiteľov našej školy vo všetkých oblastiach profesionálneho rozvoja 2. Dosiahnuť čo najlepšie vzdelanostné podmienky v rámci predprimárneho vzdelávania. 3. Pripravovať svojich žiakov na aktuálne potreby našej doby. 4. Garantovať rodičom i žiakom pripravenosť na ďalšom stupeň vzdelávania. 5. V rámci internacionalizácie posilniť svoje schopnosti a pôsobiť na medzinárodnej úrovni. 6. Prispieť k zvýšeniu kvality manažérskych zručností našich pedagógov . 7. Podporiť našich učiteľov v zlepšovaní svojich odborných a jazykových kompetencií a tak zvýšiť kvalitu predprimárneho vzdelávania v našej škole 8. Viesť výchovno-vzdelávací proces formou takého učenia a takými metódami, ktoré sú pre deti v predškolskom veku najprirodzenejšie. 9. Pomocou metodických dní v rámci mesta Košice, inšpirovať pedagógov v rámci mesta a jeho okolia. 10. Pestovať schopnosť žiakov reagovať na sociálnu, jazykovú ale i kultúrnu rozmanitosť sveta. Hlavným cieľom projektu je zdokonaliť sa v metodike výučby anglického jazyka detí v predškolskom veku. Konkrétne úlohy na získanie kompetencií pedagógov k využívaniu týchto metód sme preto rozdelili na metodické stretnutia v priebehu jedného roka a to nasledovne: Jún 2017 -Návrhy a riešenia konkrétnych problémov vyhovieť potrebám žiakov v predškolskom veku Júl 2017 - Mobilita učiteľky materskej školy v Pilgrims. Názov kurzu: METHODOLOGY AND ENGLISH LANGUAGE FOR KINDERGARTEN TEACHERS v trvaní 2 týždňov. August 2017 - Spracovanie výsledkov mobility do jednotlivých etáp. Tvorba a spracovanie materiálov pre výučbu angličtiny v materskej škole účastníčkou mobility. September 2017 - Metodické stretnutie učiteliek materskej školy pod témou Manažérske zručnosti v triede Október 2017 Metodické stretnutie učiteliek materskej školy na tému: Imitácia a "learning by doing" - spevy, piesne, rytmizácia, rozprávanie a tvorivé aktivity v triede. Otvorená hodina pre učiteľky materskej školy s praktickými ukážkami "ako na to". November 2017 - Aktivity zamerané na používanie správnej komunikácie a komunikačného učenia v triede detí predškolského veku. December 2017 - Metodické stretnutia učiteliek na tému: Poslucháčske a rečnícke zručnosti. Výslovnosť učiteľa a žiakov. Január 2018 - ZAPOJENIE SA/VYTVORENIE eTwinning PROJEKTOV v každej triede. Mentoring učiteliek v oblasti ako vytvoriť, manažovať a dokončiť úspešný projekt Február 2018: Metodické stretnutie učiteliek na tému: Budovanie sebadôvery v komunikácii v anglickom jazyku najmä prostredníctvom dramatických aktivít. Budovanie učiteľovej sebadôvery a rozvoj jazyka. Marec 2018 - Online zdroje pre výučbu anglického jazyka detí predškolského veku. Apríl 2018 - Aktuálne informácie o zverejňovaných kurzoch a knihách pre výučbu a metodiku výučby anglického jazyka detí predškolského veku. Máj2018 - Ukončenie eTwinnig projektov a ich vyhodnotenie. Otvorené hodiny všetkých učiteliek materskej školy na tému "Poď sa s nami hrať" a vytvorenie zborníka kľúčových praktických aktivít. Ukončenie projektu. Očakávame že pomocou tohto projektu splníme vytýčené ciele našej školy a to najmä viesť našich pedagógov k osobnému rozvoju a profesionalite a zdokonaľovaniu svojich schopností : - bezprostredne komunikovať v anglickom jazyku nie len na pôde školy ale taktiež v rámci európskych projektov a mobilít - vymyslieť, navrhnúť a manažovať projekty v rámci samosprávy ale i na medzinárodnej úrovni - viesť výchovno-vzdelávací proces kreatívne, sebaisto a profesionálne - pravidelne sa zapájať do medzinárodných projektov a získavať tak certifikované ocenenia pre školu - byť príkladom pre ďalších kolegov v sektore a pomáhať im zdokonaľovať sa vo svojom obore - stať sa inštitúciou známou svojou jedinečnosťou a originálnym prístupom
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Zeliarska 4, Košice
Košice