Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnoty, ktoré sa oplatí učiť a šíriť
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035115
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21665 €
Sumár projektu:Zhrnutie projektu "Hodnoty,ktoré sa oplatí učiť a šíriť". ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice je cirkevná škola mestského typu, s počtom žiakov do 621 Potenciál žiakov, učiteľov v spolupráci s rodičmi a miestnou samosprávou vytvára tvorivé, bezpečné a komplexné vzdelávacie prostredie komunitného typu. Každoročne nad 90% žiakov odchádza študovať na gymnáziá a je dlhodobo hodnotená svojimi merateľnými výsledkami. Projekt tvoria dve aktivity: A1: Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnacov Táto aktivita plánuje účasť 7 učiteľov na 7 dňových kurzoch organizovaných prostredníctvom International Study Programmes (Veľká Británia) a ActiLingua Academy (Rakúsko) a Europass (Taliansko) Kurzy sú zamerané na zlepšenie jazykových kompetencií učiteľov a tvorivé, interaktívne metódy vyučovania na nové metodológie, efektívnej motivácie,spolupráce a hodnotenia žiakov, na programy zamerané proti šikanovaniu a zlepšenie riadiacich procesov vo výchovno vzdelávacom prostredí. Cieľom aktivity A1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je rozšíriť profesionálne portfóliá učiteľov o medzinárodný rozmer vzdelávania a následne zvýšiť úroveň vyučovania, aplikovať nové, tvorivé a interaktívne metódy a zvýšiť motiváciu pedagógov a študentov prostredníctvom získaných pedagogických stratégií. A2: Job shadowing V rámci tejto aktivity plánujeme týždňové stáže pre dvoch pedagógov. Na Katolickej Szkole Podstawowej im. sw. Jadwigi Krolowej v Krakowe v Poľsku dvaja účastníci - učitelia pre primárne vzdelávanie - budú pozorovať vyučovací proces, metódy a postupy, porovnávať efektivitu organizovania vyučovania, hodnotovú orientáciu a nachádzať inšpiráciu do svojej učiteľskej praxe. Na partnerskej škole v Rakúsku dvaja účastníci - učitelia pre nižšie stredné vzdelávanie - budú pozorovať vyučovací proces z hľadiska inklúzie migrantov, ich začlenenia do vzdelávacieho procesu a budú pozorovať charitatívny rozmer školy a dobrovoľníctvo, pre ktoré je škola veľmi známa vysoko hodnotená. Na partnerskej základnej škole v Chorvátsku dvaja účastníci - učitelia pre primárne vzdelávanie - budú pozorovať formy a metódy práce s nadanými žiakmi a so žiakmi so špeciálnymi potrebami a tiež budú porovnávať náš etický kódex s postojmi žiakov a učiteľov partnerskej školy. Cieľom aktivity A2 Job shadowing je získať nový pohľad na štandardy a stratégie vo vzdelávaní, porovnať vzdelávacie systémy iných európskych krajín so vzdelávacím systémom Slovenska, získať inšpiráciu a motiváciu pre prácu so žiakmi a vymeniť si nápady a skúsenosti s ďalšími učiteľmi z krajín EU a porovnať a obohatiť vzájomný hodnotový systém partnerských škôl. Počet účastníkov po zvážení a výbere je 13 z celkového počtu zamestnancov 61. Účastníci sú navrhnutí tak, aby sa dosiahol čo najväčší diseminačný efekt projektu, a aby došlo k žiadaným zmenám na všetkých stupňoch vzdelávania od riadenia školy , cez tvorivé metódy vyučovania na druhom stupni, cez tvorivú metodiku na prvom stupni. Všetci účastníci projektu boli starostlivo vybraní, sú tvoriví, ochotní pracovať na svojom profesionálnom rozvoji a prinesú tak nový, medzinárodný rozmer do vyučovacieho aj mimo vyučovacieho procesu školy. Realizáciou aktivít projektu očakávame výsledky vo viacerých rovinách: vyššia motivácia učiteľov a žiakov, získanie medzinárodných kontaktov, používanie tvorivých, interaktívnych metód, zvýšenie efektívnosti vyučovania, obohatenie ďalších kolegov získanými poznatkami a skúsenosťami, otvorenosť školy medzinárodným aktivitám, prezentáciu skúseností na seminároch a otvorených hodinách, šírenie dobrého mena školy a dlhodobú medzinárodnú spoluprácu. Z dlhodobého pohľadu získame a budeme prezentovať vedomosti, kompetencie a zručnosti pre život,učiť a zdieľať vzájomné európske hodnoty tak ,aby sa naša škola mohla stať „učiacou sa komunitou“, byť konkurencieschopnou v regióne, podieľať sa na globalizovanej spoločnosti a tvorení spoločného dobra v EU.
Koordinátor:ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolakova 18, Košice
Košice