Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácia metód pre výučbu anglického jazyka
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035117
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Základná škola Jána Vojtaššáka je štátna plno-organizovaná škola s právnou subjektivitou. Je zapojená so projektov: - Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách - Digitalálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Infovek Účasťou v týchto projektoch sa zvýšili odborné, jazykové a IKT zručnosti učiteľov aj žiakov. Naše strategické ciele školy sú: - skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy, ato najmä aplikáciou kreatívnych, moderných a efektívnych vyučovacích metód, ktoré prispievajú k rozvoju tvorivého myslenia, komunikačnuch schopností a motivácie žiakov - zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru - vychovávať aktívneho, sebavedomého, ale ohľaduplného žiaka, ktorý dokáže svoje názory vyjadriť a zdôvodniť a to nielen v materinskom jazyku, ale aspoň v jednom cudzom jazyku - rozvíjať spoluprácu v rámci krajín EÚ Cieľom projektu je: - inovácia výučby anglického jazyka v našej škole prostredníctvom moderných, kreatívnych, efektívnych a motivujúcich metód, aktivít a foriem práce - rozvoj komunikačných kompetencií našich žiakov a učiteľov - získať nové postupy, nápady, praktické zručnosti pri práci so žiakmi - spoznávanie kultúry iných európskych krajín Na naplnenie stanovených cieľov sme sa rozhodli zúčastniť tohto projektu a tým zvýšiť jazykové a odobrné kompetencie učiteľov anglického jazyka účasťou na vzdelávacích kurzoch pre učiteľov vo Veľkej Británii. Projektu sa zúčastnia: 1. Mgr. Veronika Murínová - učiteľka anglického jazyka a literatúry a chémie pre 2. stupeň ZŠ 2. Mgr. Daniela Klokočíková - učiteľka anglického jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ Vybrali sme si nasledovné kurzy, ktorých aktivity sú vhodné pre učitteľov a budú prebiehať na Univerzite v Kente v Canterbury Pilgrims. 1. Metodológia anglického jazyka pre 2. stupeň ZŠ - Mgr. Veronika Murínová - tento kurz ponúka príležitosť na zlepšenie angličtiny a zároveň možnosti výučby anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Taktiež ponúka príležitosť reálnej praxe anglického jazyka. 2. Tvorivá metodológia anglického jazyka - Mgr. Daniela Klokočíková - tento kurz ponúka niekoľko alternatívnych aktivít, stratégií a prístupov k výučbe a učeniu anglického jazyka. Po absolvovaní kurzu sa z učiteľa môže stať kreatívnejší vo vyučovaní anglického jazyka, spôosobilejší, sebavedomejší v komunikácii v anglickom jazyku. Prínos pre našu školu bude: - Modernizácia a internacionalizácia výučby anglického jazyka - Zavádzanie nových zážitkov a trendov vo výučbe anglického jazyka - Aplikovanie kreatívnych, moderných a efektívnych vyučovacích metód - Zvyšovanie profesionality pedagógov a tým zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu - Publikovanie na internetovej stránke našej školy - Spolupráca s inými školami z krajín EÚ - Zlepšenie kvality a úrovne jazyka našich žiakov na našej škole - Pozitívne interakcie medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi - Využívanie vedomostí a skúsenosti podobných projektov - Nadväzovanie nových kontaktov s učiteľmi z iných európskych krajín - Rozvoj jazykových znalostí a odborných schopností, osobného a profesionálneho rozvoja našich učiteľov - Modernizácia hodín anglického jazyka - Zvýšenie motivácie pre výučbu anglického jazyka - Príprava žiakaov používať angličtinu mimo školy, byť schopným pracovať alebo žiť v anglicky hovoriacich krajinách Po absolvovaní mobilitných aktivít budú vyslané učiteľky implementovať získané poznatky do vyučovacieho procesu, mimoškolských aktivít a do školského vzdelávacieho programu a poznatky ďalej šíriť prostredníctvom otvorených hodín, seminárov pre učiteľov našej školy a aj ostatných učiteľov a príspevkov na školskej stránke. Účasť vybraných pedagogických zamestnancov na tomto projekte by pomohla našej organizácii naplniť svoj cieľ skvalitniť a inovovať výučbu anglického jazyka ako aj získať nové poznatky, postupy, nápady, praktické zručnosti pri práci so žiakmi. Taktiež by sa nám otvoril väčší priestor pre spoluprácu so školami z krajín Európskej únie.
Koordinátor:Zakladná škola s materskou školou Jana Vojtaššáka Zákamenne 967
Zákamenné