Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kompetencii pedagógov v oblasti práce so žiakmi so ŠVP
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035130
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu v Kremnici vzdeláva žiakov od 3. do 20. rokov v materskej, základnej, špeciálnej základnej a praktickej škole. Pri škole pracuje Centrum špeciálno pedagogického poradenstva. Od školského roka 2011/2012 v rámci experimentu spoločného vzdelávania škola poskytuje vzdelávanie žiakom s vývinovými poruchami učenia. Je členom medzinárodnej organizácie Hipen, ktorá združuje učiteľov a pracovníkov s deťmi a mládežou so sluchovým postihnutím. V budúcnosti chceme v našej škole využívať inovatívne metódy ako je CLIL, nové technológie vo vyučovaní, rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti ich využívania, v oblasti práce so žiakmi s poruchami učenia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nadviazať kontakty s inými európskymi školami. Projekt Zvyšovanie kompetencií pedagógov v oblasti práce so žiakmi so ŠVP umožní zamestnancom našej školy zvýšiť kompetencie z rôznych oblastí práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, oboznámiť sa s metódami, ktoré využívajú učitelia vo Veľkej Británii, získajú kontakty s učiteľmi s európskych krajín pre prípadnú spoluprácu v budúcnosti. Budú mať možnosť stretnúť sa s autentickou kultúrou a životom v krajine. Získané skúsenosti potom využijú v práci v triede, internáte a poradni, budú ich zdieľať so žiakmi, rodičmi klientov a ostatnými kolegami. Cieľmi projektu sú: - zvýšiť kompetencie špeciálnych pedagógov a pedagogických pracovníkov našej školy v oblasti vyučovania žiakov so sluchovým postihnutím - získať poznatky v oblasti využívania elektronických technológií vo vyučovaní - obohatiť vyučovanie matematiky a oboznámiť sa s prácou so žiakmi s poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo Veľkej Británii, - získať kontakty na riaditeľov škôl v ostatných európskych krajinách. - získané vedomosti implementovať do svojej praxe v škole, - oboznámiť kolegov s novými poznatkami a skúsenosťami - informovať rodičov a žiakov a klientov CŠPP o nových metódach práce so žiakmi s ŠPÚ. Projektu sa zúčastní päť zamestnancov školy, medzi ktorými je riaditeľka školy, učiteľ anglického jazyka a matematiky, učiteľka anglického jazyka, psychologička a vychovávateľ z internátu školy. Partnermi vášho projektu sú partnerské školy, ktoré vyučujú vybrané kurzy. Jedným z partnerov je organizácia Bell Teacher Campus v Cambridge, založená Homerton College, ktorá je súčasťou cambridgskej univerzity. Lektormi kurzu sú univerzitní profesori, ktorí aj v popoludňajších hodinách pripravujú množstvo zaujímavých podujatí a workshopov. Partner International Study Programmes má 30 rokov skúseností s programami pre vzdelávanie učiteľov. Má veľmi dobrú reputáciu v realizovaní kurzov, spolupracuje s európskymi programami ako je Erazmus+. Okrem vzdelávaní učiteľov v oblasti CLIL, ponúka kurzy pre učiteľov rôznych odborov ako je umenie, hudba, veda, divadlo, ale aj riaditeľov škôl a školských inšpektorov. V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity: analýza súčastného stavu s hodnotením a naplánovaním budúceho rozvoja vo vybranje oblasti vzdelávania, podľa toho naplánovanie mobilitného projektu pre zamestnancov (november) - zriadenie pracovnej skupiny zodpovednej za projekt a určenie koordinárota projektu (december) - oslovenie vhodných partnerov a výber mobilitných kurzov pre splnenie plánu rozvoja (december) - výber vhodných zamestnancov na absolvovanie mobility podľa vopred stanovených kritérií (december) - pred-registrácia vybraných zamestnancov na jednotlivé kurzy u vybraných partnerských škôl (január - február) - získanie podrobných informácií o programe plánovaného kurzu spolu s organizačnými informáciami o pobyte (máj) - prípravný seminár pre účastníkov mobility pred vycestovaním, jazyková príprava (jún) - absolvovanie plánovaných mobilít / kurzov v zahraničí zhodnotenie výsledkov a vzdelávacích výstupov podľa kritérií stanovených pred vycestovaním - diseminácia, šírenie výsledkov projektu a následné aktivity, vypracovanie záverečnej správy Po skončení kurzov účastníci využijú svoje novo nadobudnuté poznatky a skúsenosti v triede vo vyučovaní anglického jazyka a matematiky, v internáte, v centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri práci s klientmi a oboznámia svojich kolegov s metódami riešenia šikany a práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a poruchami učenia prostredníctvom prednášok. Informácie o projekte budú šírené prostredníctvom: - webového sídla školy, - školského časopisu "Štvorlístok", - regionálneho mesačníka "Kremnické noviny", - prednášky pre rodičov , žiakov školy a klientov CŠPP
Koordinátor:Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Ganu
Kremnica