Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomáhame rásť
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035171
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9845 €
Sumár projektu:Naša škola chce zrealizovať projekt s názvom "Pomáhame rásť", ktorého cieľom je pozdvihnutie celkovej úrovne nášho gymnázia, ktoré v roku 2015, popri klasických triedach, otvorilo prvú triedu s bilingválnym anglicko-slovenským štúdiom. Našim cieľom je odborný a osobnostný rast našich učiteľov, ktorí budú schopní moderne a kompetentne vyučovať anglický jazyk na pokročilej jazykovej úrovni ako aj odborné predmety v anglickom jazyku, a tým pomôcť rásť aj našim žiakom. Realizačný tím vybral piatich účastníkov projektu z radov našich zamestnancov, ktorí si v kurzoch vo Veľkej Británii rozšíria svoje vzdelanie oblasti metodológie vyučovania anglického jazyka na pokročilej úrovni, v oblasti CLIL a dramatizácie v anglickom jazyku. Učiteľka anglického jazyka získa nové poznatky v oblasti dramatizácie a jej využitia vo vyučovaní anglického jazyka. Tieto poznatky implementuje do vyučovania novovytvoreného predmetu dramatizácia v anglickom jazyku. Učiteľka anglického jazyka si rozšíri svoje vedomosti z oblasti metodológie vyučovania anglického jazyka na pokročilej úrovni. Svoje poznatky využije pri skvalitňovaní výučby anglického jazyka v bilingválnych triedach a v príprave budúcich maturantov na jazykovej úrovni C1. Učiteľky dejepisu, umenia a kultúry a biológie budú získavať skúsenosti a zručnosti pri štúdiu metódy CLIL, ktoré využijú pri vyučovaní odborných predmetov v anglickom jazyku. V rámci prípravy sme zriadili realizačný tím v zložení: vedúci projektu, koordinátorka projektu, koordinátorka pre praktické záležitosti a účtovník. Realizačný tím pracuje na príprave a realizácii projektu. Súčasťou projektu je aj príprava účastníkov projektu na sérii stretnutí organizovaných tímom. Učiteľka dejepisu sa bude pripravovať aj po jazykovej stránke. Očakávame, že projekt bude mať široký dopad na skvalitnenie výučby v našej škole. Projekt pomôže účastníkom v osobnom a profesionálnom raste, a tým pomôže žiakom našej školy rásť v oblasti nielen jazykovej, ale aj kultúrnej a odbornej. Od kvalitnejšej výučby si sľubujeme lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky našich žiakov, lepšie výsledky na maturitách, čo pre našich žiakov znamená aj perspektívu lepšieho uplatnenia sa na vysokých školách doma i v zahraničí ako aj širšie uplatnenie sa na trhu práce. Úspešná realizácia projektu "Pomáhame rásť" bude pre našu školu znamenať zvýšenie celkového kreditu školy a v budúcnosti aj lepšiu pozíciu v rebríčkoch hodnotení stredných škôl.
Koordinátor:Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
Trnava