Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angličtinou za lepšiu budúcnosť
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035174
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6635 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je zlepšiť profesijné kompetencie účastníkov a následne ovplyvniť vzdelávanie tak, aby sme postupne zavádzali do školy prvky internacionalizácie. Profesijný rast pedagógov ovplyvní celkovú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Týmto spôsobom bude odborne rásť naša škola a zvýši sa záujem žiakov o vzdelávanie na nej. Projektovými mobilitami chceme motivovať aj iných pedagógov školy, nepriamo projekt prispeje k zvýšeniu atraktívnosti učiteľského povolania. Projektu sa zúčastnia 3 vyučujúce anglického jazyka, ktoré sa aktívne zapájajú do aktivít počas i mimo vyučovania a predpokladáme, že práve vďaka nim bude možné posilniť medzinárodnú spoluprácu na škole. Tri vyučujúce sa zúčastnia troch mobilít, dve v meste Canterbury a jedna v írskom Corku. Každá z mobilít je orientovaná na inú oblasť: technológie v cudzojazyčnej výučbe, medzipredmetové vzťahy a tvorba kurikula, jazyk a kultúra anglofónnej krajiny. Po absolvovaní mobilít má dôjsť k výmene skúseností medzi účastníkmi projektu. Projekt sa skladá z prípravných aktivít, zo samotných mobilít, z následných aktivít a diseminácie. Následné aktivity budú zameraná na žiakov školy, kolegov školy, ale aj škôl z regiónu. Následné aktivity predstavujú začlenenie nových trendov do výučby cudzieho jazyka, začlenenie medzinárodnej spolupráce do kurikula, prezentáciu mobilít a novonadobudnutých poznatkov kolegom a iným pedagógom, sobotňajšiu aktivitu so žiakmi školy s názvom English is funny. Projekt posilní kvalifikovanosť zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk, nakoľko škola v školskom vzdelávacom programe proklamuje, že je školou zameranou na výučbu cudzích jazykov a chce v tom aj zotrvať. Zvýši sa motivácia účastníkov pre výkon učiteľského povolania a integráciu medzinárodnej spolupráce do kurikula. Zmodernizuje sa vyučovanie cudzích jazykov a ovplyvníme európske zmýšľanie žiakov školy a ich život v budúcnosti.
Koordinátor:Základná skola Nábrežna 845/17 Kysucke Nové Mesto
Kysúcke Nové Mesto