Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európsky učiteľ
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035189
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:1405 €
Sumár projektu:V súčasnej dobe sa v pedagogickej praxi stretávame so vzdelávacími problémami u detí predškolského veku, ktoré je potrebné eliminovať alebo korigovať . Aby naše pedagogické pôsobenie bolo čo najprimeranejšie hľadali sme semináre a kurzy, ktoré by nám pomohli problémy riešiť. Na základe odporúčaní a získaní informácií sme si vybrali seminár s kurzami, ktorých obsahom sú problémy, s ktorými sa stretávame v našej praxi. Cieľom nášho projektu je získať skúsenosti v oblasti rozvoja komunikačných schopností detí, v oblasti pripravenosti detí na vzdelávanie v základnej škole, v oblasti špecifického prístupu k deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, v oblasti rozvoja jemnej motoriky a kreativity prostredníctvom hudobno-pohybových činnostiach a práce s netradičným materiálom. Získať skúsenosti od odborníkov z Českej republiky a Poľska, vytvoriť partnerstvá a spolupracovať prostredníctvom eTwinningu. Seminára sa zúčastní riaditeľka školy. Svojimi odbornými skúsenosťami a praxou je vhodným účastníkom na získavanie ďalších zručností v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku aj v medzinárodnom kontexte. Pri realizácii projektu si riaditeľka naštuduje odbornú literatúru a vyhľadá informácie na internete o vzdelávacích systémoch Českej republiky a Poľska. Získa informácie o problémoch prezentovaných na jednotlivých kurzoch. Zúčastní sa seminára, o ktorom vyhotoví záverečnú správu. Výstupy zo seminára bude prezentovať pred kolegyňou z materskej školy, kde pracuje a pred ostatnými kolegyňami v rámci mesta Košice. Predpokladanými dopadmi zo vzdelávania na seminári sú: deti získajú erudovanejších pedagógov v riešení vzdelávacích problémov detí. Zákonní zástupcovia získajú kvalitnejšie poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania detí. Skvalitní sa edukačné prostredie školy, zvýši sa jej atraktivita. O projekte budú zverejnené informácie na webovom sídle školy a Mesta Košice, ďalej v miestnych novinách, Učiteľských novinách, časopise Predškolská výchova a na facebooku.
Koordinátor:Materská škola Repikova 58, Košice
Košice