Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozprávanie je ľahké
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035227
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8915 €
Sumár projektu: Podrobná analýza našej školy odhalila, že vedenie školy i jej pedagogickí zamestnanci majú potenciál inovovať a modernizovať vyučovací proces v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti vzdelávania na medzinárodnej platforme a ako súčasť tohto procesu implementovať internacionalizáciu školy do európskych vzdelávacích štruktúr. Uvedomujeme si však potrebu rozvíjať cudzojazyčné kompetencie zamestnancov, nakoľko sú základným pilierom realizácie európskych zámerov. Cieľom projektu je rozvoj odborných kompetencií vo výučbe cudzích jazykov pedagogických zamestnancov, získanie informácií o najnovších stratégiách vzdelávania, zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód a aktivít do praxe, výučba medzikultúrneho povedomia, prehĺbenie a výmena praktických skúseností a poznatkov. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci našej školy v počte 4 účastníkov. Pani učiteľka prvého stupňa sa zameriava na zlepšenie metodológie výučby anglického jazyka v praxi. Dve pani učiteľky druhého stupňa sa zúčastnia kurzov v Británii zameraných na nachádzanie nových nápadov a možností ako spestriť vyučovací proces používaním kreatívnych metód a zlepšenie vedomostí o jazyku a kultúre v Británii, ktoré sa odzrkadľujú vo výučbe medzikultúrneho povedomia. Jedna pani učiteľka druhého stupňa sa zúčastní jazykového kurzu Rakúsku, zameraného na zlepšenie profesionálnych vedomostí a schopností v nemeckom jazyku a využívanie komunikačných metód vo vyučovacom procese. Účastníčky kurzov majú požadovaná kvalifikáciu, ochotu, entuziazmus a schopnosť rozvíjať svoje pedagogické schopnosti pre dobro žiakov, celej školy a tiež pomáhať ostatným a rozširovať získané vedomosti. Aktivity zamerané na zhodnotenie výsledkov, vzdelávacích výstupov a celkový vplyv absolvovania kurzov sú najmä: - Organizácia projektového dňa na prvom stupni pod názvom "Let´s talk English" - Realizácia školských kôl vedomostných súťaží - olympiády a príprava žiakov na okresné kolá - Príprava, realizácia a prezentácia projektov vytvorených žiakmi počas školského roka podľa tém zapracovaných do tematických výchovno-vyučovacích plánov rôznym spôsobom a na rôznych fórach - Realizácia seminárov a workshopov pre pedagógov našej školy a pedagógov z inch škôl - Deň otvorených dverí na prvom aj na druhom stupni našej školy - publikovanie skúseností účastníkov z absolvovania kurzov na rôznych webových portáloch, v regionálnej tlači, na rodičovských stretnutiach Pri plánovaní budúceho rozvoja v oblasti vzdelávania cudzích jazykov, sme sa rozhodli realizovať tento projekt. Po výbere mobilných kurzov sme oslovili vhodných partnerov formou pred-registrácie účastníkov kurzov. Spracovaním podrobných informácií o programe kurzov a prípravnými aktivitami na úspešné absolvovanie kurzov sa budeme následne zaoberať na rôznych stretnutiach účastníkov kurzu. Po absolvovaní plánovaných kurzov v zahraničí prebehnú rôzne aktivity na vyhodnotenie výsledkov a dopadu kurzov na jednotlivé cieľové skupiny. Projekt bude ukončený vypracovaním záverečnej správy. Z hľadiska dlhodobých dopadov projektu patria medzi cieľové skupiny účastníci projektu, ktorí si predovšetkým zlepšia svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, Získané informácie o nových metódach, kultúre a vzdelávacom systéme navštívených krajín sprostredkujú aj svojim kolegom, rodičom a pedagógom z iných škôl, čo bude mať dosah na pozitívne zmeny vo vyučovacom procese. Kreatívne a inovatívne aktivity aplikované do vyučovania cudzích jazykov podporia záujem o jazyk zo strany žiakov, čo bude mať za následok zlepšenie ich vedomostí, prezentačných zručností a sebadôvery. Čím kvalitnejšie vzdelávacie aktivity v oblasti výučby cudzích jazykov budú ponúknuté, tým pravdepodobnejší bude pozitívny posun v danej oblasti. Predpokladáme, že kvalitné jazykové vzdelávanie zvýši dopyt po cudzích jazykoch a z výsledkov bude profitovať nielen naša škola, ale aj žiaci, ich rodičia a široká verejnosť.
Koordinátor:Základná škola Janka Kráľa
Liptovský Mikuláš