Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu sme lepší
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035233
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8460 €
Sumár projektu:Projekt "Spolu sme lepší" vznikol ako reakcia na potrebu Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová (SSOŠH ŽP) otvárať sa Európe a zvyšovať tak svoju kvalitu. Škola v súčasnosti vychováva zamestnancov pre hutnícky priemysel pričom úzko spolupracuje so svojim zriaďovateľom a zároveň kľúčovým zamestnávateľom v regióne (ŽP a.s.). Aj napriek výbornému odbornému zázemiu pociťujeme potrebu ponúknuť žiakom širšie možnosti mimo región. Pre úspešnú internacionalizáciu školy je potrebné začať budovať partnerstvá a podporovať jazykové znalosti žiakov aj pedagógov. Hlavným cieľom projektu je preto zvýšiť kompetencie školy a pedagogického zboru v oblastiach projektového manažmentu a výučby cudzích jazykov. Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom troch čiastkových cieľov: 1. Poskytnúť vybraným pedagogickým zamestnancom školy vzdelávanie pre ich profesionálny rozvoj v kľúčových oblastiach pre tento projekt. 2. Získané poznatky a kompetencie uplatniť vo vyučovacom procese. 3. Vytvoriť nový koncept výučby cudzích jazykov a riadenia projektov. Realizácia projektu je rozdelená do troch aktivít od prípravy mobilít, cez ich realizáciu až po implementáciuu výsledkov do vyučovacieho procesu. V rámci projektu absolvujú štyria pedagogickí zamestnanci štyri štruktúrované kurzy zamerané na projektový manažment, nemecký a anglický jazyk (inovatívne metódy ich výučby, využívanie IKT, medzikultúrne povedomie a iné aspekty jazyka, ktoré vyučovanie v čisto slovenskom prostredí neumožňuje). Výsledkom projektu budú nové znalosti, zručnosti a kompetencie pedagogických zamestnancov školy, ktoré budú následne transformované do vyučovacieho procesu školy. Predpokladáme tiež, že výsledky projektu využijeme nielen v predmetoch, na ktoré je projekt zameraný, ale budú aplikovateľné v rámci celého vyučovacieho procesu. Hmotnými výstupmi projektu budú nové a inovované učebné materiály, učebné plány, správy z mobilít a certifikáty. Okrem toho sú významné aj nehmotné výstupy, ako znalosti a kompetencie nadobudnuté učiteľmi, zlepšenie schopnosti riadiť európske projekty, rozšírenie siete kontaktov a nové partnerstvá, zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov a zlepšenie kultúrneho povedomia. Dopady projektu sa očakávajú najmä v oblasti ďalšej internacionalizácie školy a budovaní väčších partnerstiev a tiež v oblasti modernizácie výučby cudzích jazykov a doplnenie tejto výučby o kultúrne aspekty a najnovšie technológie. Po realizácii projektu očakávame, že škola bude schopná na projekt nadviazať a jeho výsledky nielen využívať ale ďalej na nich stavať a pokračovať vo svojom rozvoji.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola hutnicka Železiarne Podbrezová
Podbrezová