Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácia a modernizácia metód a ich implementácia vo vyučovaní, zefektívnenie odborných kompetencií zamestnancov.
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035235
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9015 €
Sumár projektu:Projekt " Inovácia a modernizácia metód a ich implementácia vo vyučovaní, zefektívnenie odborných kompetencií zamestnancov" vychádza z neustálej potreby vzdelávania sa pomocou nových prostriedkov a metód zvyšovať úroveň odbornosti učiteľov, a tým poukazovať na dôležitosť učiteľského povolania. Cieľom projektu je umožniť pedagógom vzdelávanie v zahraničí za účelom získania nových metód vo výučbe anglického jazyka. Na vzdelávacích kurzoch sa zúčastnia traja zamestnanci školy. Je to riadiaca pracovníčka ( riaditeľka školy), ktorá zodpovedne riadi školu a taktiež ako učiteľka anglického jazyka chce zefektívniť vyučovovanie pomocou nových metód. Kurzu sa zúčastnia aj dve učiteľky prvého stupňa, ktoré chcú žiakov viac motivovať kreativitou na hodine. Účastníci mobilít sa zúčastnia na vzdelávaní v oblasti anglického jazyka ( Drama in the Primary classroom a Creativity in the classroom ), ktoré organizuje International Study Programmes a kurz ( Language and Methodology Refresher ( Young Learners ), ktorý ponúka organizácia Bell. Pedagógovia boli vybraní na základe ich osobnej motivácie a záujmu získať nové kompetencie. Na realizácii projektu sa bude podieľať interný tím pedagogických zamestnancov v spolupráci s Národnou agentúrou. Výsledkami projektu sú nové školské vzdelávacie metódy a tým aj nový Školský vzdelávací program, pedagogická príprava , efektívnejšie a motivačne zaujímavejšie vyučovanie v oblasti cudzích jazykov, dokumentácia metód a nástrojov hodnotenia. Predpokladané dopady projektu sú kvalitnejšia výučba cudzích jazykov zavedením inovatívnych prvkov, aktivít, hier , zmeny v riadení inštitúcie, zlepšenie úrovne komunikácie účastníkov mobilít v cudzom jazyku, spoznanie iných krajín, vznik nových priateľstiev a výmena skúseností a poznatkov medzi nimi, projektová spolupráca na medzinárodnej úrovni.
Koordinátor:Základná škola sv. Vincenta
Ružomberok