Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035249
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16955 €
Sumár projektu:Predkladaný projekt Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií reaguje na dva operačné ciele - prispieť k atraktívnosti učiteľského povolania a zlepšiť zručnosti a kompetencie žiakov v matematike, rozvíjať ich gramotnosť a kritické myslenie. Pri koncipovaní projektu sme vychádzali z dlhodobej stratégie rozvoja Gymnázia Jána Adama Raymana (ide orientáciu na kvalitu a na garanciu kvality edukácie) a z kompetenčného profilu učiteľa v Slovenskej Republike, konkrétne z nasledujúcich kompetencií: - využívať digitálne médiá v edukačnom procese, - vybrať a realizovať formy a metódy, podporujúce aktívne učenie sa žiaka a kritické myslenie, - identifikovať sa s profesijnou rolou a školou – vystupovať ako reprezentant profesie. Využívaním digitálnych médií ako didaktických pomôcok, zavádzaním metódy obráteného vyučovania (flipped classroom) a metód rozvoja matematického a technického myslenia chceme reagovať na nové trendy v oblasti nových technológií a dokázať, že dobrí učitelia sú flexibilní, nie sú nepriateľmi inovácií a dokážu u žiakov podporovať aktívne učenie sa a kritické myslenie. Učitelia Gymnázia Jána Adama Raymana sa veľmi radi zhostia profesionálnej výzvy spopularizovať cez svoj osobný príbeh učiteľskú profesiu medzi svojimi žiakmi, budúcimi vysokoškolákmi, a na základe skúseností z pedagogickej praxe i zahraničných skúseností ozrejmiť perspektívy povolania aj vysokoškolským študentom - budúcim učiteľom. Projekt bude realizovať jeden riadiaci pracovník, ďalej koordinátor projektov Erazmus+ KA1 a 6 učiteľov – jeden učiteľ matematiky, jeden učiteľ fyziky, predseda predmetovej komisie anglického jazyka, jeden učiteľ nemeckého jazyka, dvaja učitelia anglického jazyka. Všetci radi prijímajú výzvy v súvislosti s vlastným profesionálnym rozvojom. Hlavné aktivity predkladaného projektu sú nasmerované na metodologické kurzy do Írska, Rakúska, Portugalska, na Maltu a na pozorovanie – hospitácie v Českej republike, Portugalsku a Španielsku. Po ich absolvovaní učitelia pripravia pracovné materiály na výučbu fyziky, matematiky, finančnej matematiky, nemeckého, anglického jazyka s využitím digitálnych médií (pracovné listy pre žiakov, metodické materiály pre učiteľov a budúcich učiteľov), ktoré budú využívať na vyučovacích hodinách a na vyučovaní mimo školy. Ďalej to budú prednášky pre študentov učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov na univerzitách v Prešove a Košiciach o možnostiach programu Erazmus+ v sektore školského vzdelávania (keď študenti budú pôsobiť ako učitelia na školách) a pre študentov matematiky, fyziky, anglického a nemeckého jazyka o metodických postrehoch, získaných počas zahraničných mobilít. Účastníci mobilít zrealizujú aj prednášky o zaujímavých aspektoch učiteľského povolania pre žiakov 3. ročníka Gymnázia a ich rodičov pred výberom voliteľných predmetov do 4. ročníka. Zároveň im poskytnú informácie o možnostiach štúdia učiteľských odborov na Slovensku i v zahraničí. Na úrovni manažmentu školy pôjde o doplnenie Školského vzdelávacieho programu GJAR a rokovania o oblastiach budúcej spolupráce s partnerskými inštitúciami. Predpokladaný dopad na žiakov školy, vysokoškolských študentov a ostatných pedagógov školy i rodičov žiakov bude merateľný až po získaní spätnej väzby. Už teraz však dúfame, že so viacerými zahraničnými partnermi nadviažeme spoluprácu, ktorá sa bude realizovať nielen na úrovni budúcich európskych programov a strategických partnerstiev, ale i neformálnych výmen pedagógov i žiakov.
Koordinátor:Gymnázium Jána Adama Raymana
Prešov