Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035269
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31343 €
Sumár projektu:Spojená škola sv. Košických mučeníkov predkladá v rámci programu Erasmus+, výzvy 2017, vzdelávacej mobility jednotlivcov projekt s názvom Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí. Škola pozostáva z materskej školy, základnej školy, gymnázia, základnej umeleckej školy, centra voľného času a školského klubu detí. Školu navštevujú žiaci od 3 do 20 rokov. Ciele projektu: A. Štrukturovanými kurzami a implementáciou výsledkov štrukturovaných kurzov do praxe zvyšovať zručnosti a kompetencie žiakov v matematike, prírodovedných predmetoch a postupne aj v iných predmetoch na rôznych stupňoch školy. B. Podporovať kritické myslenie, kreativitu, kooperatívnosť, toleranciu a začlenenie rôznych skupín migrantov a prisťahovalcov C. Motivovať pedagógov k ďalšiemu vzdelávaniu a prispievať ku atraktívnosti učiteľského povolania. Projekt predpokladá realizáciu 19 mobilít pre 20 pedagógov školy. Profil účastníkov: kvalifikovaní pedagog. zamestnanci vo veku od 22 do 62 rokov, na projekte budú mať účasť aj zdravotne znevýhodnení pedagógovia, učitelia všetkých šiestich zložiek školy, ktorí budú mať dopad na cieľovú skupinu 545 žiakov /v roku 2017/ s predpokladom nárastu počtu žiakov o 5-10 % v roku 2018. Dopad projektu bude prebiehať od začiatku realizácie projektu zvýšením manažérskych a interkultúrnych kompetencií, zvýšením záujmu o učiteľské povolanie a efektívnejšou mierou implemenácie matematickej, finančnej, environmentálnej gramotnosti do komplexu vzdelávania v súlade s európskym rozvojovým plánom školy. Dopad projektu bude aj na iné cieľové skupiny a to rodičov, rodičov detí migrantov a iných prisťahovalcov, ktorých už škola má, seniorov, nezamestnaných. Realizáciou projektov v rámci Erasmus+ profilujeme školu ako otvorenú inštitúciu pre aktuálne potreby a výzvy.
Koordinátor:Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Košice