Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inšpirujme seba kvôli ostatným - zmeny zhora znamenajú systematické zlepšenia
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035286
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13895 €
Sumár projektu:Projekt "INŠPIRUJME SEBA KVÔLI OSTATNÝM - ZMENY ZHORA ZNAMENAJÚ SYSTEMATICKÉ ZLEPŠENIA" je projektom anglického bilingválneho Gymnázia sv. Edity Steinovej postaveným na myšlienke, že tí, čo sú zodpovední za vedenie a líderstvo - a je jedno či vedú kolektív žiakov, alebo pedagógov - musia rásť a čerpať inšpiráciu, aby ju mohli posúvať ďalej. Pokiaľ sa učiteľ nezapáli, nerozhorí ďalších, ktorí potrebujú postrčiť k výnimočným výkonom. Projekt je zameraný na riadicich pracovníkov rozličných úrovní riadenia školy, od štatutára, cez vedúcich predmetových komisií, až po koordinátorov neakademických, zato však kľúčových oblastí školy, ako sú osobnostný rozvoj, medzinárodný dialóg, resp. renomovaný program názvom Duke of Edinburgh pomáhajúci študentom stavať si a dosahovať ciele. Druhou a nemenej dôležitou časťou projektu je podpora výučby humnitných vied prostredníctvom job shadowingu na strednej škole v Británii a Českej republike, kde majú učitelia za úlohu reflektovať učebný proces postavený na Bloomovej taxonómii, teda aby cez problémové úlohy boli výsledky ich štúdia udržateľnejšie. Projekt sa pritom zameriava na pestrú škálu aktivít, z ktorých každá má svoje opodstatnenie, a teda sa dopĺňajú. Konkrétne navrhnuté aktivity - leadership-ové kurzy manažmentu v škole (reflektujúce fínsky model školstva), jazykové kurzy, kurz zmeny spôsobu myslenia, či - ako anglické bilingválne gymnázium - kurz o stave britskej spoločnosti v pojmoch akými sú politická korektnoť, gender, alebo multikulturalizums, či kurz ako sa stať trénerom učiteľov tvoria pestrú mozaiku, ktorou sledujeme zefektívnenie plánovania účastníkov, pracovníkov inštitúcie i študentov, zlepšenie strategického rozvoja našej školy, podpora medzinárodných partnerstiev, zmeny v kurikulách, komparatívne postupy pri vyučovaní v slovenčine a literatúre, resp. v neformálnom vzdelávaní (nové impulzy vo fungovaní školských médií - rádio a časopis, či šk. dramatického krúžku). Dlhodobé prínosy vidíme v ovocí pre našich absolventov a tých, ktorí s nimi v budúcnosti prídu do kontatku ako s komplexnými, osobnostne i intelektuálne vyváženými osobnosťami. Celkovým dlhodobým prínosom bude to, že prejdeme od inšpirovania seba k inšpirovaniu a vedeniu iných, pretože INŠPIRUJME SEBA KVÔLI OSTATNÝM a ZMENY ZHORA ZNAMENAJÚ v tomto prípade SYSTEMATICKÉ ZLEPŠENIA.
Koordinátor:Gymnázium sv. Edity Steinovej
Košice