Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIFE - Jazyk je pomôcka ku vzdelaniu
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035288
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12360 €
Sumár projektu:Naša základná škola by sa opäť aj tento rok chcela zapojiť do projektu európskych rozmerov Erasmus+. Základná škola, P. Jilemnického 1813/1 sídli v centre mesta Zvolen. Okrem toho, že je často nazývaná Jednotkou, nesie tiež pomenovanie Škola priateľská deťom. Prvoradým cieľom našej školy je vytvárať prostredie priateľské k deťom, čo znamená zabezpečiť žiakom školy komplexnú starostlivosť ohľadom výchovy a vzdelávania, a zároveň rešpektovať ich práva. Prioritou našej školy je neustále sa rozvíjať a napredovať. Škola je zameraná na 3 oblasti: jazyky, šport a má veľé percento žiakov so ŠVVP. Keďže percento žiakov so ŠVVP neustale narastá, je potrebné, aby škola mala dostatok kvalifikovaných zamestnancov. Situácia si vyžaduje nastaviť inovatívne prístupy k týmto žiakom, vzhľadom na to, že doterajšie postupy boli málo efektívne. Aj z toho dôvodu sa vedenie školy rozhodlo zapojiť do tohto projektu, pomocou ktorého nielen žiakom so ŠVVP budeme vedieť pomôcť. Do projektu sa zapojilo päť učiteliek a riaditeľka školy. Cieľom projektu bude predovšetkým zlepšenie odborných kompetencií učiteľov, zlepšenie ich pripravenosti na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie školy, zvýšenie kvality vo výučbe a rozšírenie jazykovej zručnosti učiteľov. Škola chce predovšetkým využiť vzdelávanie učiteľov v zahraničí vo vyučovacom procese, skvalitniť vyučovací proces v oblasti cudzích jazykov, podporiť sebavedomie učiteľov a využiť získané vedomosti v oblasti manažmentu školy.
Koordinátor:Základná škola
Zvolen