Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Better school, better students, beter perspective
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035292
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21515 €
Sumár projektu:Tento projekt znamenal pre nás hodiny, dni, týždne práce, hľadania európskych partnerov, zbierania informácii. Posilnil náš projektový tím v zmysle spolupráce, ktorá bola dôležitým nástrojom pri práci na projekte. Zmenil náš pohľad na európske záležitosti, posilnil potrebu európskej spolupatričnosti. Prostredníctvom tohto projektu chceme túto potrebu posunúť ďalej - ostatným učiteľom a prostredníctvom nich aj našim študentom. Začiatok práce predstavoval množstvo cieľov, ktoré by nám projekt pomohol naplniť. Stalo sa, že cieľov bolo stále viac a tak, s vedomím, že budú aj ďalšie projekty, sme sa začali sústrediť na ciele momentálne najdôležitejšie. Základom je študent. Chceme mu odovzdať nami získané skúsenosti, zvýšiť a zatraktívniť úroveň vyučovania, ukázať mu, že učenie môže byť zábavné, pozitívne ho naladiť na perspektívu celoživotného vzdelávania. Využívaním metód rozvoja kritického myslenia ako projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, brainstorming, prípadové štúdie, tvorivé myslenie, simulácia, hry, situačné dialógy chceme zmeniť jeho postoj z musím sa vzdelávať, chodiť do školy na chcem sa vzdelávať, chodiť do školy. Aby sme mohli naše ciele naplniť, potrebujeme kvalitného učiteľa a manažment motivujúci svojich zamestnancov, vytvárajúci atmosféru tvorivosti, entuziazmu. Preto sme sa rozhodli vyslať 8 učiteľov a dvoch členov manažmentu na rôzne typy mobilít. Sú to predovšetkým učitelia naklonení sebarozvíjaniu, prijímaniu nových podnetov a skúseností. Všetci sú vyzbrojení jazykovými znalosťami, ktoré si chcú rozšíriť o odbornú - obchodnú a ekonomickú angličtinu, nemčinu a ruštinu, o najnovšie poznatky práce s IKT technológiami, o inovácie v oblasti riadenia, koordinovania, organizovania práce na škole. Sú to učitelia, ktorí sa tešia na prácu v medzinárodných skupinách, na spoznávanie nových rozmanitých kultúr a mentalít. Zároveň sú pripravení podeliť sa s nadobudnutými kompetenciami so žiakmi a tiež s ostatnými učiteľmi. Piati učitelia sa zúčastnia na dvojtýždňových kurzoch obchodnej angličtiny, nemčiny a ruštiny na Malte, v Nemecku a v Lotyšsku v auguste 2017. Obchodnej preto, lebo v tomto smere ešte cítime isté medzery a zároveň chceme kurzy orientovať nielen na učiteľov cudzích jazykov, ale aj na ekonómov - inžinierov, vyučujúcich odborné predmety, tiež kvôli odbornej štátnici, ktorú naši bilingválny študenti budú robiť v piatom ročníku, a my ich na ňu chceme čo najlepšie pripraviť. Dvaja učitelia - informatik a angličtinár sa zúčastnia dvojtýždňového kurzu využívania IKT technológií na Malte v auguste 2017. Náš primárny cieľ je zlepšiť si zručnosti a kompetencie v práci s modernými technológiami, využívať naplno potenciál, ktorý nám poskytuje interaktívna tabuľa, zdokonaliť sa vo vyhľadávaní učebných materiálov a zdrojov prostredníctvom techniky a médií, alebo vytvárať svoje vlastné. Manažment školy aj učiteľ cudzích jazykov prostredníctvom 7-dňovej návštevy vybraných odborných škôl vo Fínsku v apríli 2018 a pozorovaním bežného vyučovacieho dňa podporia zavádzanie zmien smerujúcich k modernizácii, internacionalizácii školy. Zámer je aj uľahčiť a skvalitniť uvedenie nového odboru - Vyššia odborná škola "do života" a pripraviť pôdu na jazykovú školu, ktorú chceme otvoriť. Naša škola má potenciál napredovať, zlepšovať sa. Staviame na 120 ročnej tradícii školy a zároveň sa dívame do budúcnosti. V nej vidíme našu školu ako modernú inštitúciu schopnú prijímať nové výzvy, schopnú chopiť sa šancí, ktorých si myslíme, že je viac než dosť. Veríme, že aj za pomoci Erasmus+ programov sa staneme školou, vyhľadávanou študentami pre jej kvalitu vyučovacieho procesu, odbornosť, ľudskosť, pozitivitu, elán a nasadenie učiteľov, zaujímave školské aj mimoškolské aktivity, školou idúcou si svojou vlastnou cestou, budujúc sebavedomie študentov aj učiteľov. Sme pripravení pracovať na tom, aby sme sa dokázali presadiť v prostredí silnej konkurencie mnohých obchodných akadémií v našom kraji a stále sa znižujúceho počtu študentov.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Kosice