Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v zahraničí – most pre študentov do Európy
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034922
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15683 €
Sumár projektu:V rámci tohto projektu by sme chceli umožniť 6 našim žiakom z odboru obchodná akadémia stráviť trojtýždňovú odbornú stáž v Českej republike, v Prahe. Odbornú stáž plánujeme v októbri 2017. Hlavnými cieľmi nášho projektu sú zlepšenie odborných vedomostí našich žiakov z odboru obchodná akadémia. Chceme, aby spoznali fungovanie domácich a zahraničných firiem v Českej republike a porovnali svoje získané vedomosti s pomermi na Slovensku. Chceme, aby si zlepšili svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Chceme, aby spoznali inú kultúru, iné národnosti, iný život ako u nás na Slovensku. Chceme, aby vyskúšali život vo svetovej metropole, aby získali nové kontakty, spoznali nových ľudí. Viac účastníkov pochádza so sociálne znevýhodneného prostredia a s odbornou stážou v zahraničí im chceme pomôcť otvoriť svet a umožniť získanie odborných vedomostí a životných skúseností, s ktorými sa im zvyšuje šanca nájsť si v budúcnosti zamestnanie. Sekundárnym cieľom realizovania tohto projektu je prínos pre našu školu (zvýši sa kredit školy a jej konkurencieschopnosť na trhu vzdelávania) a našich zamestnancov (učitelia získajú nové manažérske, interkultúrne, jazykové kompetencie v súlade s EDP, nové cenné poznatky a skúsenosti, ktoré premietnu do svojej ďalšej práce). Žiaci absolvovaním odbornej stáže v Prahe získajú nasledujúce odborné vedomosti: - žiak si osvojí a precvičí základné princípy tvorby cudzojazyčnej korešpondencie a je schopný zoštylizovať obchodný list v cudzom jazyku - žiak je schopný zoštylizovať vyžiadanú, nevyžiadanú ponuku a odmietnutie - žiak vie popísať osnovu a náležitosti objednávky a kúpnej zmluvy a je schopný zoštylizovať objednávku a kúpnu zmluvu podľa predlohy v cudzom jazyku - žiak je schopný popísať náležitosti faktúry a dodacieho listu v cudzom jazyku, vyplniť si formulár faktúry a dodacieho listu - žiak si osvojí postup vybavenia reklamácie vo firme. Vie definovať reklamáciu a odpoveď na reklamáciu, je schopný zoštylizovať reklamáciu a odpoveď na reklamáciu podľa predlohy v cudzom jazyku - žiak spozná marketingovú politiku firmy. Je schopný vytvoriť reklamný leták v cudzom jazyku podľa požiadaviek tútora - žiak je schopný zoštylizovať propagačný list v cudzom jazyku podľa predlohy a podľa požiadaviek tútora - žiak je schopný vysvetliť podstatu manažmentu, popísať organizáciu a organizačnú štruktúru firmy, definovať manažérske funkcie a úrovne manažérov vo firme, porovnať manažment v domácich a zahraničných firmách - žiak ovláda význam logistiky, organizovanie a plánovanie činností. Získa prehľad o týchto činnostiach vo firme od nákupu a výroby produktov cez distribúciu podľa objednávky zákazníka a podľa požiadaviek trhu - žiak sa oboznámi s programom na vedenie účtovníctva používaným vo firme. Vie porovnať vedenie účtovníctva na Slovensku a v Českej republike. Získa prehľad o daňových zákonoch v Českej republike a vie ich porovnať so zákonmi na Slovensku. Vie vypočítať daň z príjmov fyzických a právnických osôb a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Okrem horeuvedených odborných kompetencií si využíva svoje teoretické vedomosti v praxi, pri jednotlivých úlohách používa počítač, aktívne komunikuje v cudzom jazyku, pracuje samostatne podľa pokynov tútora a pracuje v tíme. Samostatne sa orientuje a prispôsobí sa životu v cudzej krajine.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
Sobrance