Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od praxe k zamestnaniu (OPZ)
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034933
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53462 €
Sumár projektu:Projekt "Od praxe k zamestnaniu" (OPZ) je pripravený pre žiakov Obchodnej akadémie v Leviciach a reaguje na meniace sa potreby trhu práce a pohyb pracovných síl v rámci zjednotenej Európy. Je kontinuálnym pokračovaním projektov, ktoré škola realizovala v školskom roku 2014/2015 a 2015/2016. Zameriava sa na zvýšenie kvality vzdelávacích služieb poskytovaných našou školou. Zároveň je významným faktorom internacionalizácie našej školy a modernizácie postupov a metód používaných vo vzdelávaní. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť pre študentov kvalitnú, súvislú prax v zahraničnom prostredí, posilniť ich odborné teoretické a nadobudnúť hlavne praktické poznatky, zručnosti a kompetencie s následnou lepšou zamestnateľnosťou a uplatnením sa na európskom trhu práce. Mobilít v rámci dvojročného projektu, ktoré sa uskutočnia v štyroch turnusoch, sa zúčastní 60 žiakov. Mobility vo Veľkej Británii sa zúčastní 15 žiakov v januári 2018 a v Španielsku15 žiakov v apríli 2018. Tretí turnus sa uskutoční v januári 2019 do Veľkej Británie (15 žiakov) a posledný - štvrtý - v apríli 2019 do Španielska (15 žiakov). Partnerskými organizáciami projektu sú ADC College v Londýne a Euromind Project SL v Andalúzii. Teoretické a praktické poznatky účastníkov projektu sa budú realizovať v činnostiach ako: kancelárska práca, práca s kancelárskou a výpočtovou technikou, práca s kancelárskym a ekonomickým softvérom, práca s obchodnou korešpondenciou, s informačnými a komunikačnými technológiami, elektronická komunikácia, marketing a obchod a ďalšie. Projekt rozšíri komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, hlavne v oblasti odbornej terminológie, čo posilní konkurencieschopnosť absolventov školy na trhu práce v širšom európskom prostredí. Účastníci projektu sa bližšie zoznámia s krajinou a životom ľudí, ich mentalitou a hodnotovým systémom, čo obohatí ich osobnostný profil a prispeje k rozvoju interpersonálnych kompetencií. Výsledky projektu budú disseminované účastníkmi na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Dlhodobým prínosom projektu bude postupná výraznejšia internacionalizácia a modernizácia školy a implementovanie európskych prvkov do procesu vzdelávania žiakov i učiteľov školy.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, Levice 934 40
Levice