Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chceme viac vedieť a poznať
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034952
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29325 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia Poprad je stredná odborná škola s dlhoročným pôsobením ako vzdelávacia inštitúcia zameraná na stredné odborné vzdelávanie ekonomického smeru. V súčasnosti má škola dva študijné odbory, a to obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu. Vzhľadom na to, že absolventi školy po jej ukončení majú záujem uplatniť sa na trhu práce nielen v regióne školy a v rámci Slovenska, ale viacerí nachádzajú aj uplatnenie na pracovnom trhu v zahraničí, škola má za cieľ umožniť žiakom už počas štúdia realizovať odbornú prax v zahraničí, a tak získať odborné, jazykové a multikultúrne kompetencie, ktoré zvýšia možnosti ich uplatnenia po ukončení štúdia. Odbornej praxe v zahraničí sa v rámci projektu má zúčastniť 13 žiakov z oboch študijných odborov a 2 sprevádzajúci učitelia, pričom odbornú prax budú žiaci absolvovať na pracoviskách prijímajúcich organizácií vo Veľkej Británii, ktorých predmet činnosti súvisí so študijnými odbormi žiakov, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi v zahraničí. Cieľom projektu je prepojiť teoretické vzdelávanie s praktickou prípravou priamo na pracoviskách zamestnávateľov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Realizácia odbornej praxe v zahraničí prispeje k rozvoju nielen odborných kompetencií, ale aj jazykových zručností žiakov a prispeje aj k rozvoju medzikultúrneho povedomia žiakov. Jedným z výsledkov projektu je aj získanie certifikátu o absolvovaní odbornej praxe a hodnotenie, ktoré je súčasťou dokumentov ECVET. Účastníci praxe obdržia Europass Mobility dokument. Absolvovanie odbornej praxe v zahraničí dáva študentom možnosť nadviazať kontakty s možným budúcim zamestnávateľom.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Poprad