Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesijné dobrodružstvo grafikov digitálnych médií v Budapešti
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034972
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17776 €
Sumár projektu:Zahraničný odborný pobyt - fakty: - Miesto: Budapešť, Maďarsko - Účastníci: 8 žiakov z 3. a 4. ročníka - Odbor: grafik digitálnych médií - Obdobie: september - október 2017 - Trvanie: 3 týždne Z ôsmych účastníkov minimálne dvaja (25% z celkového počtu) pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania týchto žiakov je, prostredníctvom eliminácie hendikepov vyplývajúcich zo sociálnych nevýhod dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností. Predpokladáme, že táto príležitosť výrazne zvýši ich motiváciu k uplatneniu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností v budúcom profesionálnom živote. V rámci stáže sa študenti zaujímajú o prax v reálnom pracovnom prostredí a o prácu podobného charakteru ako je ich odbor, aby mohli získať nové poznatky a skúsenosti aj zo zahraničnej profesionálnej oblasti grafiky a digitálnych médií. Význam projektu spočíva: - vo väčšej odbornosti a inovačných metód žiakov - vzhľadom na geografickú blízkosť Maďarska v možnosti získavania pracovných príležitostí, kontaktov a spolupráce - v uplatnení sa vo svojom regióne - v rozvíjaní podnikateľských aktivít - vo využívaní získaných medzinárodných kontaktov a skúseností - na národnej a európskej úrovni v lepšom uplatnení sa na trhu práce vďaka skúsenostiam získaným v zahraničí - v sebavedomí, samostatnosti, flexibilite, prístupe k povinnostiam - v spoznávaní iných kultúr, zvyklostí a postoja k národným hodnotám Ciele projektu v skratke: - skvalitnenie praktickej výučby a získanie nových skúseností v odbore grafik digitálnych médií - osvojenie si nových technických postupov a pracovných metód, naučiť sa pracovať so zariadeniami a s programami, ktoré používajú firmy v zahraničí (branding, infografika, marketing v environmentalistike) - precvičenie si už osvojených zručností a vedomostí v odbore pomocou nových technológií (digitálne spracovanie krátkych a reklamných filmov, grafické úpravy obrázkov) - precvičenie si svojich zručností v úprave jednoduchých web stránok: nastavenie programu, typografické pravidlá, sadzba a editácia textu, práca s farbou, vkladanie grafiky a obrázkov, využitie WWW pre tvorbu web stránok - získanie nových vedomostí z oblasti elektronického publikovania, digitálnych médií, aplikovanej výpočtovej techniky atď. - porovnanie už získaných vedomostí s postupmi, princípmi a rozdielmi cieľovej krajiny a aplikovať nadobudnuté vedomosti v praxi - vytvorenie predpokladov pre budúcu prospešnú spoluprácu s firmou, v ktorej sa odborná stáž realizuje
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Sládkovičovo