Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turiec do Európy, Európa do Turca 2017
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035208
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:194674 €
Sumár projektu:1.konzorcium stredných škôl pre Erasmus+ na Slovensku v tomto projekte nadväzuje na úspešné projekty KA1 z rokov 2014, 2015 a aktuálne bežiaci projekt TEET 2016. Konzorcium vzniklo koncom roku 2013 s víziou vzájomnej spolupráce, výmeny informácií a interakcie pri napĺňaní cieľov a poslania jednotlivých zapojených organizácií, ktorými sú školy z regiónu Turiec z oblasti OVP Stredná priemyselná škola (SPŠ), Stredná škola obchodu a služieb (SOŠOaS), Obchodná akadémia Martin (OAMT) a koordinátor konzorcia K.A.B.A. Slovensko (KABA), priekopník kariérového poradenstva na Slovensku s bohatými skúsenosťami s bilanciou kompetencií, mäkkých zručnostiach a orientácií na trhu práce. Aj keď sa zameranie jednotlivých partnerov líši, spoločne chcú napredovať, zlepšovať sa, poskytovať žiakom kvalitnú odbornú prípravu a reagovať na aktuálne príležitosti a hrozby. Partneri sa vzájomne dopĺňajú - školy poskytujú OVP v rôznych odboroch a koordinátor má širokú sieť partnerov v EÚ a tiež poskytuje pridanú hodnotu účastníkom vo forme kariérového poradenstva. Vzájomná spolupráca umožňuje prístup k novým informáciám, zdieľanie skúseností a poznatkov a hľadanie spoločných riešení. Cieľom projektu Turiec do Európy, Európa do Turca 2017 je využitie doterajších vedomostí, skúseností a nadviazaných partnerstiev za účelom zvýšiť kvalitu poskytovaného OVP a umožniť účastníkom získať vedomosti, zručnosti a profesionálny postoj, či osvojiť si správne návyky a šíriť výsledky v rámci zapojených škôl, v regióne, aj národnom kontexte. V projekte používame prvky ECVET, dokážeme tak efektívne hodnotiť a zabezpečiť uznávanie vzdelávacích výstupov (VV) dosiahnutých v zahraničí. Zapojením vedenia škôl a učiteľov OVP na mobilitách sme pripravili pôdu pre širšiu spoluprácu s partnermi, už nielen ako konzorcium vysielame, ale aj hosťujeme pedagógov a žiakov zo zahraničia. Motivujeme pedagógov aby si zlepšili jazykové zručnosti a s kolegami zdieľali nové techniky a navrhli vylepšenia študijných programov. Do projektových aktivít (mobilít) je zahrnutý manažment škôl, svoje odborné znalosti si rozšíria učitelia OVP a v rámci mobilít si žiaci rozšíria alebo získajú nové vzdelávacie výstupy, v súlade s kvalifikáciou, na ktorú sa pripravujú. V prípravne fáze žiaci absolvujú kurz bilancie kompetencií (BK) za asistencie certifikovaného poradcu pre BK z KABA, vďaka čomu získajú prehľad o svojich dominantných kompetenciách, dôležitosti stanovovať si ciele a ďalšej kariérovej orientácii. Hlavným cieľom projektu je vyslať v 4 turnusoch 16 vedúcich pracovníkov, učiteľov OVP a zamestnancov KABA za účelom zlepšenia a rozšírenia odborných znalostí vo svojich odboroch pre budúce uplatnenie vo vysielajúcich domovských inštitúciach a zároveň ako pridanú hodnotu v rámci spolupráce s partnermi v ČR a v ES dopracovať kvalitný detailný odborný program a VV pre následné mobility žiakov. Na odbornú stáž bude postupne vyslaných 10 žiakov z Obchodnej Akadémie Martin v odbore obchodná akadémia do UK a 20 žiakov odboru cestovný ruch do vzdelávacej inštitúcie v UK a ČR. 10 žiakov SPŠ MT absolvuje v rámci odboru technické lýceum stáž v UK, 20 žiakov absolvuje odbornú stáž v odboroch elektrotechnika a mechatronika v partnerských školách v ČR. 12-ti žiaci SOŠOaS si rozšíria svoje odborné vedomosti, zručnosti a postoje/návyky v rámci praxe v polygrafických firmách v Španielsku. A 12 žiakov odboru hotelová akadémia absolvuje odbornú stáž v hoteloch v Poľsku. 4 žiaci Obchodnej akadémie odboru obchodná akadémia absolvujú dlhodobú odbornú stáž vo firmách v ES. Do projektu bude celkovo zapojených 88 žiakov, z toho 4 absolvujú dlhodobú prax vo firmách v ES (Aktivita 1), 50 v inštitútoch OVP (Aktivita 2) a 34 v podnikoch (Aktivita 3) a v rámci Aktivity 4 celkovo 16 pedagógov a vedúcich pracovníkov absolvuje odbornú prípravu zamestnancov v zahraničí, z toho 4 z vedenia, 8 učiteľov OVP a 4 z KABA a ďalších 10 učiteľov ako sprevádzajúce osoby. Zameranie projektu je hlavne na rozšírenie alebo získanie VV uplatniteľných v praxi, najmä takých, ktoré by vo vysielajúcej škole nemohli získať a počas prípravy účastníkov použijeme aj nástroje bilancie kompetencií, ktoré sme importovali v rámci projektu SCAN (Leonardo TOI 2012) a CompCert (KA2 2014). V maximálnej miere použijeme online nástroje monitorovania a hodnotenia - konkrétne náš portál ucetzrucnosti.sk, ktorý vyvíjame už tri roky pre potreby mobilít a aktuálne sa nám podarilo prispôsobiť ho pre potreby využitia ECVET. Na tomto portáli si účastníci mobilít vedú denné záznamy, ktorých originalitu oceňujeme v rámci súťaže na záverečnej konferencií projektu, za účasti lokálnych partnerov, škôl, zástupcov samosprávy a verejnosti. Tieto záznamy sú najúprimnejšou spätnou väzbou a inšpiráciou od žiakov a pedagógov. Všetci účastníci, zahraniční partneri a členovia konzorcia s lokálnymi mediálnymi partnermi sa zapoja do diseminačných aktivít, na sociálnych sieťach a webstránkach partnerov.
Koordinátor:K.A.B.A. Slovensko
Martin