Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitami žiakov a učiteľov k zvyšovaniu kvality školy
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035212
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Názov projektu: Mobilitami žiakov a učiteľov k zvyšovaniu kvality školy Projekt bude trvať 14 mesiacov, so začiatkom 1.6.2017. Hlavné ciele projektu: - Rozvíjať kompetencie pedagogických zamestnancov, spoluprácu a výmena skúseností medzi inštitúciami poskytujúcimi odborné vzdelávanie v oblasti technológie cukrárskej, kuchárskej a strojárskej výroby, opravy automobilov, obchodnej akadémie a manažérskych metód riadenia. - Formou účasti (hospitácie) a pozorovania na teoretickej a praktickej príprave získať informácie pri uplatňovaní foriem a metód, používaní nových materiálov a technológií v OVP. - Stretnutia a besedy s podnikmi a strediskami realizujúcimi praktickú prípravu – výmena dobrej praxe. - Aplikovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti žiakov priamo na praxi v podnikoch. - Rozširovať odbornú slovnú zásobu v anglickom jazyku. - Osvojiť si nové zručnosti a kompetencie a v neposlednom rade oboznámiť sa s modernými technológiami príslušných odborov. - Posilniť multikultúrne kompetencie účastníkov projektu. V tomto projekte by sme chceli realizovať dve aktivity: V rámci aktivity A1 by sme chceli vyslať 10 našich pedagógov na odbornú prípravu/stáž do mesta Spoleto (Umbria) v Taliansku. V rámci aktivity A2 by sme radi vyslali žiakov na odborné stáže v dvoch turnusoch: 1. turnus – cieľová krajina: Taliansko – mesto Spoleto odbory: Cukrár – UO 2964 H - 4 žiakov Cukrár-kuchár – UO 2977 H – 4 žiakov Autoopravár – mechanik – UO 2487 H 01 - 4 žiakov Spolu s dvomi sprevádzajúcimi osobami. 2. turnus – cieľová krajina: Malta odbory: Obchodná akadémia – ŠO 6317 M - 6 žiakov Mechanik strojov a zariadení - ŠO 2413 K - 6 žiakov Spolu s dvomi sprevádzajúcimi osobami. Stáže žiakov by sa realizovali v októbri 2017 a v apríli/máji 2018 v trvaní 3 týždne/turnus. Príprava učiteľov v septembri 2017 na 1 týždeň. Projekt mobilít bude pozostávať z týchto fáz: Prípravná fáza projektu (november 2016 - september 2017) - konzultácia s hostiteľskými organizáciami, - upresnenie pracovných programov, - vypracovanie žiadosti o NFP, - zverejnenie výsledkov výberového procesu, - uzatvorenie zmluvy s národnou agentúrou SAAIC, - informovanie žiakov a rodičov o možnosti zúčastnenia sa odbornej zahraničnej stáže, - výber účastníkov projektu, - uzavretie zmlúv s partnermi a s účastníkmi, - zabezpečenie prípravných hodín (jazyková, pedagogická a interkultúrna príprava), - zabezpečenie zahraničnej cesty, ubytovania, stravovania, komplexného cestovného poistenia, Realizačná fáza projektu - uskutočnenie odbornej stáže učiteľov (september 2017) v meste Spoleto, Taliansko, - uskutočnenie odbornej stáže žiakov - cieľová krajina: Taliansko mesto Spoleto (október 2017) a Malta (apríl/máj 2018), - priebežná konzultácia a komunikácia s partnermi, s cieľom dosahovania všetkých hlavných a špecifických cieľov projektu, - monitorovanie účastníkov. Nadväzujúce činnosti projektu (október 2017-júl 2018) - vyhodnotenie činností projektu, správy, dotazníky o spokojnosti účastníkov, - vystavenie certifikátov a EUROPASS osvedčení, uznanie výsledkov v rámci predmetov – klasifikácia, - identifikácia výsledkov vzdelávania počas mobilít, ich overenie a uznanie všetkými zapojenými partnermi (príprava na používanie systému ECVET) - šírenie a využívanie výsledkov projektu, vyhodnotenie stáže pomocou partnerov, - vypracovanie záverečnej správy a záverečná administrácia projektu. Od projektu očakávame nasledovné výsledky: 1. účastníci získajú nové poznatky a skúsenosti: - v odbore, ktorí študujú, v ktorom pacujú – potravinárska výroba, strojárstvo, obchodná akadémia, - pôsobením na pracovisku nadobudnú sebavedomie a pozitívny postoj k práci, - účastníci si zlepšia komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, - spoznajú inú kultúru a spôsob života - pomoc v medziľudských vzťahoch, 2. účastníci získajú osvedčenia uznávajúce nadobudnuté kompetencie, 3. zamestnanci si osvoja nové metódy a prístupy k vyučovaniu, zlepšia si riadiace kompetencie, ktoré začlenia do výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Prínos mobilít pre školu: - zvýšenie kvality školy a poskytovaného odborného vzdelávania – zapracovanie nadobudnutých poznatkov a skúseností do vzdelávacích programov, tvorba nových učebných materiálov, - škola sa zviditeľní, stane sa atraktívnejšou pre verejnosť a pri nábore žiakov, - zvýšenie kvality a počtu mobilitných projektov - zapojenie väčšieho počtu pedagógov do procesu stáží, - šanca aj pre problémových žiakov, - získanie nových projektových partnerov a nadviazanie spolupráce s nimi.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Krupina