Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj odborných kompetencií študentov a učiteľov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035222
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:66094 €
Sumár projektu:Projekt s názvom "Rozvoj odborných kompetencií študentov a učiteľov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne" je určený pre ôsmych učiteľov a 16 žiakov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne, ktorí študujú v učebných odboroch hostinský, hostinská, predavač a v študijných odboroch spoločné stravovanie, mechanik počítačových sietí a strojárstvo. Projekt je zameraný na potreby rozvíjať odborné, jazykové a kultúrno-sociálne zručnosti a kompetencie žiakov v odbornej príprave v oblasti techniky a služieb a skvalitnenie a na získanie nových skúseností a odborných zručností pedagógov školy. Stáž sa uskutoční v troch krajinách a v štyroch partnerských organizáciách. V Českej republike na stredných odborných školách: Střední škola hotelnictví a gastronomie v Prahe zorganizuje 5 týždňovú stáž pre študentov gastronomických odborov (štyria kuchári a čašníci) v hoteloch a reštauráciách v Prahe. Stredná odborná škola v Ústí nad Labem zorganizuje mobilitu pre štyroch učiteľov technických odborov v trvaní 9 dní. V Severnom Írsku zabezpečuje päťtýždňovú stáž pre 6 študentov jazyková škola North West Academy v Londonderry. Tohto turnusu sa zúčastnia mechanici počítačových sietí – ich pracovnou náplňou bude správa počítačov a počítačových sietí v podnikoch; strojári - budú praxovať vo firmách so strojárskym zameraním a študenti z gastronomických odborov – kuchári a čašníci v rôznych prevádzkach spoločného stravovania. V Taliansku bude partnerom Azzurra cooperativa sociale a zorganizujem 4 týždňovú stáž pre 6 študentov gastronomických odborov, odboru predavač a mobilitu 4 učiteľov gastronomických odborov. Hlavným cieľom je nadobudnutie nových odborných zručností a osobnostný rast žiakov, ktoré by im po ukončení štúdia zvýšili šance uplatniť sa na domácom aj európskom pracovnom trhu a získanie nových skúsenosti a zručností pedagogických zamestnancov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a tým zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na našej škole. Ďalším cieľom projektu je zvýšiť príťažlivosť a zmysel odborného vzdelávania, prioritne pre účastníkov stáže, sekundárne pre ich spolužiakov, rodičov, kolegov a širšiu verejnosť a šírením výstupov projektu motivovať ostatných žiakov a pedagógov k zvyšovaniu kvality vzdelávania, osobnostnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu, zvýšiť atraktívnosť odborov v oblasti remesiel a služieb a pozdvihnúť kredit Strednej odbornej školy techniky a služieb v regióne. Účastníci vytvoria prezentácie, v ktorých preukážu, aké odborné kompetencie im mobilita priniesla. Pomocou rôznych aktivít a produktov: letáky, časopis, články v miestnych periodikách, výstava fotografií, chceme motivovať ďalších žiakov a učiteľov k zahraničným odborným mobilitám, žiakov základných škôl ku štúdiu na našej škole. Účastníci projektu po absolvovaní stáže obdržia Europas-Mobility a certifikáty, čo bude ich veľkou devízou v ich profesionálnom rase. Veľkým prínosom pre organizáciu a región budú postrehy, skúseností a odborné kompetencie účastníkov a ich postupná implementácia do Školských vzdelávacích programov a stratégie rozvoja školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola techniky a služieb
Brezno