Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesáci v Českej republike
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035276
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22764 €
Sumár projektu:Sme Spojenou školou, ktorá pripravuje absolventov najmä pre prácu v lesnom hospodárstve. Škola neustále hľadá možnosti zlepšenia kvality odborného vzdelávania a hľadá spôsoby a možnosti aj cez účasť na vzdelávacích projektoch EÚ. Projekt ERASMUS plus zameraný na pracovnú stáž žiakov v krajinách EÚ je vítanou možnosťou pre žiakov 4- ročného študijného odboru operátor lesnej techniky poskytnúť im lepšiu odbornú prípravu v predmete odborný výcvik. Riešime tým slabšiu stránku školy v odbornej príprave na zastaralej technike a to najmä pre ťažbu, zvoz a približovanie dreva. Po predchádzajúcich dobrých skúsenostiach s projektom LEONARDO s ktorým naši žiaci absolvovali vzdelávaciu stáž v Poľsku a Švédsku, projektom ERASMUS plus v Česku , chceme umožniť ďalším žiakom pracovať na modernejších strojoch a zariadeniach. Získajú tak nové odborné zručnosti pre uplatnenie v budúcom povolaní. Projektu sa zúčastní 12 vybraných žiakov 3. - 4. ročníka operátor lesnej techniky a 2 pedagogickí pracovníci. Doba trvania stáže je 14 dní vrátane cesty. Stáž bude vykonávaná takým spôsobom aby žiaci absolvovali pod vedením odborného garanta prax v piatich tematických celkoch: - zvoz dreva samochodnou vyvážacou súpravou - približovanie dreva lanovými dopravnými zariadeniami - približovanie dreva špeciálnym lesným kolesovým traktorom - približovanie dreva univerzálnym kolesovým traktorom - ťažba dreva harvestorom Žiaci budú cez denník odborného výcviku monitorovaní a kontrolovaní . V každom tematickom celku bude výcvik zameraný na dodržiavanie technologických postupov , nastavenie používaných mechanizačných prostriedkov, dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce, používanie osobných ochranných pomôcok. Žiaci budú mať tiež dostatok priestoru pre voľnočasové aktivity zamerané najmä na poznávanie Českej krajiny. Po vzájomných stretnutiach a telefonátoch medzi školou a partnerskou organizáciou bol dohodnutý časový harmonogram aktivít a uskutočnená obhliadka budúcich pracovísk. Spôsob vyhodnotenia a diseminácia výsledkov projektu bude cez systém ECVET. Všetky poznatky, informácie získané priamo z reálnej lesnej prevádzky- spôsob organizácie práce nácviku obsluhy strojov chceme po skončení projektu zapracovať do školského vzdelávacieho programu študijného odboru operátor lesnej techniky, tak aby absolventi boli pripravení pre pracovný trh.
Koordinátor:Spojená škola
Bijacovce