Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objavuj, zaži a zdieľaj
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA104-035170
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14715 €
Sumár projektu:Jazyková škola v Poprade je pre podtatranský región kľúčovou inštitúciou z hľadiska jazykového vzdelávania, nakoľko poskytuje jediné kvalitné, certifikované vzdelávanie za nekomerčné ceny. Je tak pre veľkú časť verejnosti jedinou dostupnou možnosťou jazykového vzdelania. A práve viacjazyčnosť je kľúčovou kompetenciou, tak ako ju identifikuje EÚ, pre rozvíjanie zamestnanosti, mobility, ďalšie zvyšovanie vzdelania a napokon aj multikulturality a porozumenia. Jazyková škola poskytuje vzdelanie v regióne už 50 rokov a existuje silná potreba, takpovediac , „upgradeovať „ poskytované vzdelávanie po mnohých stránkach, aby zostala úroveň školy na zodpovedajúcej úrovni. Na viacerých pracovných stretnutiach boli tieto oblasti identifikované, na základe čoho bol vypracovaný tento projekt: Hlavným cieľom je teda komplexne inovovať a skvalitniť poskytované vzdelávanie, ako aj organizačné aspekty, s dôrazom na kvalitu prípravy na štátne skúšky a ponúknuť nadobudnuté skúsenosti a vedomosti vyučujúcim cudzích jazykov v regióne. Za parciálne ciele, smerujúce k naplneniu tohto hlavného cieľa považujeme: - integrovať a využívať nové aktivizujúce a kreatívne didakticko-metodické postupy; - aktualizovať výučbu krajinovedy novými, relevantnými informáciami a materiálmi, získanými priamo v danej krajine a regióne; - zvýšiť kvalitu manažérskych zručností v oblasti ponuky vzdelávania, stratégií rozvoja a najlepšej praxe, získanými priamou medzinárodnou výmenou skúseností; - motivovať a inšpirovať zamestnancov inštitúcie k tvorivejšiemu, modernejšiemu vyučovaniu ako aj k ďalšiemu celoživotnému vzdelávaniu; -podporiť a zvýšiť záujem verejnosti o nemecký jazyk, ako aj lepšie poznanie menej centrálnych regiónov Spojeného kráľovstva; - nadviazať a rozvinúť dlhodobú medzinárodnú spoluprácu v zahraničí; Na projekte sa zúčastní 6 účastníkov, z ktorých každý má aj špeciálne kompetencie v rámci školy: strategické plánovanie a rozvoj, manažment školy, kurikulárny obsah a vzdelávanie dospelých, metodológiu a organizácia a príprava štátnych jazykových skúšok. Vzdelávacie aktivíty presne pokrývajú vyššie uvedené ciele projektu. Ciele dvoch aktivít (Berlín, Canterbury) sú predovšetkým didaktické a metodické: inovatívne vyučovanie a kreatívna metodológia. Ďalšie tri aktivity (Sev. Írsko, Škótsko, Viedeň) sú primárne zamerané na získanie získavanie informácií, vedomosti, nápadov ale aj samotných materiálov z oblasti krajinovedy a kultúry, ako aj metodiku potrebnú na vyučovanie reálií. Treba zdôrazniť, že všetky aktivity obsahujú istý tématický prekryv, čím sa iba znásobí rôznorodosť získaných poznatkov. Posledná aktivita /Island/je kombináciou workshopov , diskusií a návštev vybraných inštitúcií, orientovaná na manažment a strategické riadenie a internacionalizáciu školy. Všetky aktivity boli starostlivo vybrané tak, aby pokryli čo najširší tématický záber, neduplikovali sa, ale sa vzájomne dopĺňali. Už pri príprave projektu sa využila široká škála metód, od rozhovorov, dotazníkov, prieskumu a hodnotenia, ktoré boli následne metódou komparácie, analýzy a syntézy v tvorivých diskusiách a stretnutiach pretavené do návrhu projektu. Obdobnými metódami plánujeme pokračovať ďalej, tak aby výsledky celého projektu a jeho výstupy boli čo najkonkrétnejšie a merateľné. Projekt by mal viesť k zásadnému inovovaniu a zlepšeniu vzdelávacieho a organizačného procesu na škole. Zo školy by sa po jeho realizácii mala stať moderná inštitúcia, vybavená najaktuálnejšími metódami , postupmi, materiálmi ako aj profesionálne riadená s čo najväčším prínosom pre región Popradu a Spiša. Jednotlivé aktivity tohto projektu by tiež mali byť zásadným motivačným a tvorivým impulzom pre učiteľov tejto školy, ktorí sa o svoje skúsenosti podelia s našimi externými vyučujúcimi, ako aj vyučujúcimi v našom regione. Nové metódy a materiál budú mať dopad na samotných poslucháčov JŠ , na kvalitu prípravy aj samotnú štátnu skúšku. Distribúciu a dissemináciu výsledkov v rámci školy a regiónu plánujeme ako súčasť tohto projektu, a to prostredníctvom vyučovania, seminárov, workshopov a prednášok, ktoré zorganizujeme pre našich študentov, verejnosť , vyučujúcich iných škôl. V rámci disseminácie plánujeme tieto nové postupy zdieľať s našimi zahraničným partnermi, v rámci nového pripravovaného partnerstva. Po realizácii projektu bude Jazyková škola Poprad moderná vzdelávacia inštitúcia, porovnateľná s kvalitnými európskymi školami, zapojená do medzinárodnej spolupráce so sieťou podobných škôl v rámci Európy.
Koordinátor:Jazyková škola Poprad, ulica Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
Poprad