Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie bez hraníc
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035040
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:73139 €
Sumár projektu: Naša škola, ako držiteľ Charty mobility má podrobne vypracovaný „Európsky plán rozvoja školy“. Jeho hlavné zámery sú: pripraviť absolventov pre európsky trh práce v požadovanej kvalite a podľa potrieb zamestnávateľov, poskytnúť im možnosti rozvoja jazykových kompetencií a sociálnych zručností. Projekt "Vzdelávania bez hraníc" je druhým projektom realizovaným po pridelení akreditácie pre našu školu. To znamená, že kontinuálne nadviažeme na súčasne realizovaný projekt a budeme pokračovať v implementácii myšlienok našej stratégie. Implementácia bude zameraná na vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu v rámci našich partnerstiev a plnenie kvantitatívnych ukazovateľov. Hlavné aktivity projektu sú smerované na dve cieľové skupiny: pedagógov (majstri odbornej výchovy, učitelia) a študentov. Pedagógovia budú v rámci 4 mobilít posilňovať svoje kľúčové kompetencie a získavať skúsenosti z oblasti duálneho vzdelávania. Takúto aktivitu realizujeme po druhýkrát a na základe skúsenosti ju považujeme za veľmi významnú súčasť procesu premeny školy na vzdelávaciu inštitúciu európskeho rozmeru. Druhá cieľová skupina - študenti zo všetkých študijných a učebných odborov, absolvujú 7 turnusov v rôznych európskych krajinách s cieľom získať kompetencie v rozsahu vopred spracovaného vzdelávacieho výstupu. Všetky vzdelávacie výstupy budú obsahovo zamerané na tie odborné kompetencie, ktoré v domácom prostredí nedokážeme zabezpečiť v požadovanej kvalite z dôvodu absencie kvalitnej technológie. Ide o oblasti: - hydraulické systémy - pneumatické systémy - diagnostika motorov - diagnostika elektronických systémov - komfortná elektronika - montáž - IKT Okrem odborných vedomostí a zručností sa zameriame tiež na jazykové kompetencie. Anglicko a Nemecko budú v tejto rovine kľúčové, ale zlepšenie očakávame vo všetkých krajinách. Neodmysliteľnou súčasťou našej stratégie je publicita a diseminácia výsledkov projektu. Budeme ju zabezpečovať prostredníctvom masmédií a rôznych odborných podujatí. Uznávanie výsledkov projektu bude zabezpečené prostredníctvom certifikátov a Europassov mobilita. V niektorých turnusoch projektu budeme využívať prvky systému ECVET a počas piatich rokov ho zapracujeme do čo najväčšieho počtu mobilít. Naša stratégia sa napĺňa aj prostredníctvom projektu "STEP AHEAD", ktorý realizujeme v rámci aktivity KA2 - strategické partnerstvá. V tomto projekte sme vyškolili učiteľov a MOV v oblasti tvorby interaktívnych edukačných materiálov a v súčasnosti pracujeme na tvorbe 200 interaktívnych obrazoviek s problematikou top inovácií v automobilovom priemysle.
Koordinátor:Stredná odborná škola automobilová
Bratislava