Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vášeň pre prax
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035060
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41394 €
Sumár projektu:SOŠ polytechnická je odborná škola, ktorá pre svojich žiakov už pravidelne organizuje pracovné stáže vo Francúzsku. V tomto projekte je to 20 žiakov, sú to žiaci študijných odborov - Agropodnikanie - agroturistika, Mechanik strojov a zariadení a učebného odboru Agromechanizátor, opravár. Prijímajúcou organizáciou je škola podobného zamerania ako je naša škola EPLEFPA NATURAPOLIS v meste Chateauroux vo Francúzsku. Kvalifikovaný, skúsený a ochotný personál školy je zárukou úspešnej a kvalitnej stáže našich žiakov. Projekt "Vášeň pre prax" organizujeme pre žiakov našej školy v partnerských firmách školy v okolí mesta Chateauroux v jednom turnuse. Tento turnus sa uskutoční v termíne od 15. 09.2 017 do 07. 10. 2017. Účastníci projektu sú 11 žiaci odboru Agropodnikanie , 2 žiaci študijného odboru Mechanik strojov a zariadení a 7 žiaci učebného odboru Agromechanizátor, opravár . Pracovná stáž má 3 fázy. V prvej - prípravnej fáze sa na základe dotazníka uskutoční výber účastníkov, následne sa so žiakmi uskutoční pohovor, aby sme im priradili pracoviská, ktoré budú najlepšie zodpovedať ich záujmom, schopnostiam, zručnostiam a povahe. Po tomto výbere absolvujeme prípravnú návštevu v partnerských firmách, kde zamestnávatelia podpíšu Memorandum o porozumení a Dohody o vzdelávaní. Po priradení žiakov na jednotlivé pracoviská žiaci absolvujú prípravné kurzy - jazykový, odborný a kultúrny. Podľa zamerania podniku bude žiak pripravený na aktivity, v ktorých sa bude v podniku zdokonaľovať. Žiaci sa budú pripravovať na odborné činnosti v školských dielňach, resp. pracoviskách pod vedením majstrov odborného výcviku. Prvý krát využijeme online jazykový kurz prostredníctvom nástroja OLS, ponúkaný Národnou agentúrou. Jazykový kurz sa uskutoční prostredníctvom online kurzov, ale tiež prostredníctvom konverzačných kurzov, aby bolo možné k príprave pristúpiť čo najefektívnejšie. V rámci jazykovej prípravy sa žiaci naučia odbornú terminológiu a základné frázy na komunikáciu v bežných konverzáciách. V rámci kultúrnej prípravy sú žiaci oboznámení s kultúrou krajiny, jej špecifikami, zvyklosťami, stravou, voľnočasovými aktivitami, dôležitým správaním na pracoviskách aj v prípade ubytovania vo farmárskej rodine. Účastníci zahraničnej pracovnej stáže začnú absolvovať prípravné kurzy od 01.08. 2017 až do odchodu na stáž. Vzdelávacím výstupom odboru Agropodnikanie - agroturistika, je získanie zručností a kompetencií vykonávať odborné práce pri čistení, kŕmení a ošetrovaní koní, vykonávať praktickú činnosť jazdca, vykonávať pomocné práce pri odborných činnostiach, ako je podkúvanie, pomoc pri službách v agroturistike a výučbe jazdy na koni a označovanie koní. Vzdelávacím výstupom odboru Mechanik strojov a zariadení je získanie zručností a kompetencií pri ručnom obrábaní , pri jednoduchých opravách strojov, pripraviť náradie a stroje na prácu, nastaviť pracovné časti stroja, vykonávať jednoduchšie opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel. Vzdelávacím výstupom odboru Agromechanizátor, opravár je získanie zručností vykonať základnú údržbu poľnohospodárskych strojov, obsluhovať traktor a vykonať jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov. 2. - realizačná fáza sa uskutoční v dĺžke trvania 23 dní. Účastníci zdokonalia svoje zručnosti a kompetencie, ktoré teoreticky aj prakticky získavali vo svojej škole na hodinách odbornej praxe a odborného výcviku a prípravnom kurze. Prvý týždeň sa oboznámia s pracoviskom a pracovnými činnosťami, ktoré budú počas troch týždňov vykonávať, aby sa zdokonalili v odborných zručnostiach, ktoré sa majú naučiť v rámci svojho odboru. Druhý týždeň sa budú zdokonalovať v odborných zručnostiach a posledný týždeň okrem výkonu rutinných prác budú zbierať informácie pre svoje projekty, kde zhrnú všetko, čo sa naučili v zahraničnom podniku, opíšu podnik vrátane jeho špecializácie, veľkosti, zamerania, špecializácie zamestnancov a porovnania rozdielov medzi slovenským a francúzskym podnikom podobného zamerania. Žiaci v práci tiež uvedú niekoľko kultúrnych rozdielov, ktoré si všimnú počas stáže. Tretia hodnotiaca fáza projektu sa uskutoční po návrate zo stáže, kde žiaci budú prezentovať svoje projekty s opisom ich stáže a postrehmi, ktoré si všimnú v priebehu zahraničnej pracovnej stáže. V rámci tejto fázy budeme šíriť výsledky projektu prostredníctvom stránky školy, článkov v miestnej a odbornej tlači, predstavíme projekt primátorovi mesta v rámci mestského zastupiteľstva, aby významní zamestnávatelia mali predstavu, aké zručnosti a praktické skúsenosti majú naši absolventi a budeme ho predstavovať v rámci Burzy stredných škôl. Po splnení všetkých povinností účastníkov dostanú žiaci ako potvrdenie o stáži Europass a certifikát ECVET. Od stáže očakávame, že naši žiaci si rozšíria svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie o skúsenosti v zahraničných firmách, ktoré môžu ďalej uplatniť vo svojej praxi a ktoré sme im my ako materská organizácia nedokázali poskytnúť.
Koordinátor:Stredná odborná škola polytechnická
Liptovský Mikuláš