Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035113
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:68063 €
Sumár projektu:Získanie Charty Erasmus + v OVP je pre náš dôležité z hľadiska kontinuálneho pokračovania realizácie zahraničných mobilít odbornej praxe. Naša SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici si za cieľ kladie neustále skvalitňovanie výučby v intenciách EU požiadaviek, reagovaním na požiadavky EU kvalifikačného rámca a zavádzanie systému ECVET do OVP. Aktívne sa zúčastňujeme seminárov, kde v rámci šírenia výsledkov projektov prezentujeme príklady dobrej praxe. V rámci európskej stratégie internacionalizácie sme medzinárodnú spoluprácu (internacionalizáciu školy) začlenili do všetkých štruktúr našej organizácie a spravili z nej súčasť nášho každodenného školského života. Pre kontinuálny rozvoj kvality a internacionalizáciu je potrebné pokračovať v nadviazaných kontaktoch – naďalej realizovať odbornú prax študentov v zahraničí. Podľa schválenej Charty chceme každoročne zvyšovať počet účastníkov mobilít, realizovať mobilitu vo všetkých učebných odboroch, zapájať odborných učiteľov a majstrov OV, aplikovať ECVET. Tiež vytvárať trvalé bilaterálne vzťahy s našimi zahraničnými zamestnávateľmi, ktoré sú založené na vzájomnej dôvere a napĺňaní spoločných cieľov v zmysle odsúhlasených dokumentov. (Memorandum, Dohoda o vzdelávaní, ...). V školskom roku 2017/2018 plánujeme mobilitu na 14 dní do Nemecka, Nórska a Českej republiky pre 32 študentov, 4 sprevádzajúce osoby a 2 odborných zamestnancov, z odborov: operátor a mechanizátor lesnej techniky, murár-montér, kaderník a hostinský - kuchár, čašník. Projekt „Improving working skills in EU“ je zameraný na potreby žiakov zlepšiť ich odborné a jazykové zručností v oblasti odbornej prípravy svojho odboru a na potreby majstrov OV. Vychádzajúc z plánu európskej internacionalizácie našej školy, chceme realizovať naplánované mobility, pretože veríme, že naši účastníci získajú v zahraničí skúsenosti a zručnosti, aké im nevieme poskytnúť v podmienkach našej školy ani v podmienkach SR. Naši partneri sú osvedčení rokmi spolupráce a sú to priamo zamestnávatelia – firmy, ktoré okrem odbornej praxe vedia zabezpečiť aj ubytovanie, stravovanie a kultúrny poznávací program. Nemecký partner je VITALIS, organizácia ktorá po niekoľkoročných skúsenostiach s mobilitami založila vlastné firmy so zameraním na stavbárske a reštaurátorské práce, lesné hospodárstvo a chov lesnej zveri, jedálenské prevádzky a súkromnú kozmetickú a kadernícku firmu, kde poskytujú svoje služby verejnosti. Zároveň je vo všetkých firmách VITALIS prítomný lektor – mentor, ktorý ústretovo spolupracuje s účastníkmi odbornej praxe aj so sprevádzajúcou osobou na pozícii tútora. V Nórsku je zamestnávateľom lesnícka firma Rudshagen, kde sa praxe zúčastňujeme už viacero rokov. V ČR je zamestnávateľom firma e-domek Pospíšil, zameraná na prírodné staviteľstvo. Po ročnej prestávke v realizácii medzinárodných mobilít si v školskom roku 2017/18 kladieme za cieľ obnoviť naše kontakty s osvedčenými predchádzajúcimi zamestnávateľmi a prípadných nových hľadať až v budúcom roku. Oproti plánu deklarovanom v schválnej prihláške Charty sme v tomto prvom roku realizácie znížili počet mobilít odborných zamestnancov o 2, vychádzajúc z aktuálnej rodinnej situácie majstrov OV, ktorí plánovali zúčastniť sa na mobilite. Potreba sprevádzajúcich osôb na mobilite vychádza z potrieb žiakov a rodičov. Väčšina účastníkov má menej ako 18 rokov a škola je za nich zodpovedná. Vybraní žiaci budú veľmi pravdepodobne zo znevýhodneného prostredia a účasť na mobilite je pre nich prvým dlhším pobytom mimo domov. Je preto nevyhnutné, aby so žiakmi vycestovala osoba, ktorá ich pozná a ktorej oni aj rodičia dôverujú, ktorá im môže byť nápomocná po jazykovej a pedagogicko-psychologickej stránke. Realizáciou budúcich mobilít napĺňame prioritne ciele programu Charta Eramus+ : rozvoj EU internacionalizácie organizácie cez začlenenie mobilít do učebných programov, rozvoj medzinárodných prístupov, nadväzovanie vzťahov s inštitúciami v iných krajinách, budovanie kapacít. Kvalita mobilít sa zvyšuje aj s dĺžkou spolupráce a množstvom už zrealizovaných mobilít s jednotlivými už overenými zamestnávateľmi. Pridaná hodnota je práve vysielanie ďalších – nových účastníkov, kedy bez ich vyslania by nebolo možné začlenenie zahraničných mobilít a konkrétnych už vyšpecifikovaných vzdelávacích výstupov do učebných programov. Vzdelávacie výstupy pre stáž vo všetkých krajinách sú zadefinované pre jednotlivé študijné/učebné odbory a zároveň máme na našich zahraničných zamestnávateľov aj požiadavku orientácie na celoeurópske štandardy a certifikáciu. Podľa udelenej Charty OVP postupujeme adekvátne aj pri hodnotení, validácii a šírení výsledkov projektu. Dlhodobé prínosy budú pre všetkých účastníkov, našu školu a jej plnenie EU plánu rozvoja, región a v konečnom dôsledku pre rozvoj OVP v SR a pre spoločný EU pracovný trh. Naši účastníci sú si všetkých prínosov vedomí a preto vysoko motivovaní participovať na projekte Erasmus+.
Koordinátor:Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Banská Štiavnica