Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
So sklom sa vo svete nestratíš
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035114
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21170 €
Sumár projektu:Projekt strednej odbornej školy sklárskej, ktorá je jediná na Slovensku zameraná na sklársku výrobu , dáva možnosť zúčastniť sa našim žiakom v odbornom vzdelávaní na odbornej stáži v krajinách s dlhoročnou tradíciou v oblasti sklárskej výroby ,či je to maľba skla, výroba sklenej vitráže, brúsenie skla , hutné tvarovanie skla a obsluha sklárskych automatov . Cieľom projektu je rozvoj kvalitného a príťažlivého vzdelávania ,prehlbovanie vedomostí, získanie skúseností a zručností pri práci vo výrobných organizáciách, čím sa zvýši možnosť integrácie na trhu práce. Okrem toho je cieľom aj zlepšenie dialógu medzi kultúrami, rešpektovanie iných národov, podnecovanie k tolerancií. Pre žiakov je najväčším prínosom vzdelávanie priamo v praxi – v zabehnutom pracovisku vybavenom modernými technológiami, pracovnými nástrojmi a materiálmi, aby si mohli vyskúšať iné technológie, prácu s inými materiálmi a náradím, než také čo mali v škole a účasť v samotnom výrobnom procese . Ďalším cieľom sa stáva aj zdokonalenie v cudzom jazyku- anglický jazyk,nemecký jazyk, v ktorom účastníci komunikujú s partnerskou stranou a v neposlednom rade aj porozumenie v českom jazyku a to hlavne v odbornej terminológii. Žiaci vo voľnom čase budú mať možnosť navštíviť rôzne galérie,múzeá, kostoly a tieto poznatky použiť v ďalšom štúdiu na našej škole, ba neskôr aj na vysokej škole. Projekt je rozčlenený na 3 časti, pričom každá časť je v inej organizácií s inou výrobnou činnosťou. 1.časť je účasť žiakov študijného odboru s maturitou odbor Výtvarné spracúvanie skla so zameraním na výrobu sklenej vitráže v spoločnosti Glasmalerei v Stift Schlierbach v Rakúsku . Žiaci budú pracovať a pomáhať na zákazkách spoločnosti , alebo budú mať možnosť navrhnúť a realizovať vlastné nápady . 2. časť je zameraná na odbornú stáž vo Vetropacku v Kremsmünstri v Rakúsku. Ide o stáž pre žiakov tretieho ročníka študijného odboru Technik sklárskej výroby, kde sa oboznámia s technológiou a postupmi práce pri výrobe obalového skla. Táto spoločnosť je súčasťou korporácie podnikov Vetropack v Zurichu a poskytuje výborné možnosti pre odbornú stáž . 3. časť je zameraná na odbornú stáž v spoločnosti Egermann v Novom Bore v ČR. Žiaci budú rozdelení podľa zamerania na maľbu skla , brúsenie skla a hutné tvarovanie skla. Aktívne sa budú podielať na prácach a zákazkach firmy. Naši študenti sa počas dvoch týždňov v každej spoločnosti zúčastnia priamo výrobného procesu , kde sa oboznámia s pracoviskami , s ich chodom a pracovnou náplňou. Budú zaradení na pracovisko,kde pod dohľadom nášho pedagóga a zamestnancov spoločností budú sa aktívne zapájať pri realizácii umeleckých, úžitkových výrobkov, budú sledovať pracovné postupy so zámerom , čo najviac vidieť a čo najviac sa naučiť a ukázať, čo dokážu aj naši žiaci. Sprevádzajúce osoby sú veľmi dôležité na stáži, z bezpečnostného hľadiska, pretože žiaci pracujú s veľmi rizikovým materiálom ako je sklo, tak isto sú v prevádzke s vysokým stupňom ostražitosti , sú to prevažne majstri odborného vyučovania,ktorí sa vzdelávajú zároveň so žiakmi. Do Rakúska idú aj učitelia cudzích jazykov a vzdelávajú žiakov priamo v praxi , pretože odborné výrazy v cudzom jazyku sa lepšie učia priamo na pracoviskách ako cez slovníky.
Koordinátor:Stredná odborná škola sklárska
Lednické Rovne