Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Odborná stáž žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v členských krajinách EÚ“
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035267
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62815 €
Sumár projektu:V rámci projektu „Odborná stáž žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v členských krajinách EÚ“ sa 7 žiakov zo Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici zapojí do odbornej stáže v Nemeckej spolkovej republike a po 7 žiakov sa zúčastní odbornej stáže v Portugalsku a Španielsku. Spolu plánujeme zapojiť do projektu 21 žiakov zo všetkých študijných odborov, ktoré existujú na škole v rámci denného maturitného štúdia t. j. farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, masér a zdravotnícky asistent. Žiaci sa počas svojej odbornej stáže v zahraničí zapoja do odborného výcviku v rôznych zdravotníckych zariadeniach (zdravotnícke laboratóriá, lekárne, rehabilitačné a fyzioterapeutické zariadenia, nemocnice, domovy dôchodcov), ktoré im zabezpečí prijímajúca organizácia v zahraničí. Okrem toho plánujeme zapojiť do tohto projektu aj 10 zamestnancov školy. V tejto skupine budú taktiež proporčne zastúpené všetky študijné odbory ako aj samotné vedenie školy. Zamestnanci školy sa zúčastnia odbornej stáže v Španielsku. Cieľom projektu je predovšetkým rozvoj a zdokonalenie odborných, jazykových, sociálnych a interkulturálnych kompetencií, zručností a skúseností u žiakov, ktorí sa do projektu zapoja. Mimoriadne dôležitá je snaha zachovať kontinuitu v osvedčenej a dlhodobej spolupráci s partnerom z Lipska a taktiež i z Portugalska. Účastníci stáže si budú môcť v rámci projektu overiť a rozvinúť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti v reálnej praxi v inej európskej krajine, t. j. nie len v podmienkach slovenského zdravotníctva. Okrem toho spoznajú systém a fungovanie odbornej prípravy mladých ľudí v počiatočnej príprave za hranicami svojej vlasti, t. j. v inej krajine Európskej únie a budú sa môcť naučiť nové techniky a technológie zo svojho odboru. Tie môžu po svojom návrate na Slovensko úspešne zhodnotiť a transformovať v podmienkach slovenských zdravotníckych zariadení. Všetky tieto aspekty môžu vo výraznej miere prispieť ku skvalitneniu odborných i jazykových zručností a vedomostí žiakov, k ich osobnému a osobnostnému rozvoju a k zvýšeniu ich hodnoty na trhu práce. Ďalej môžu rozšíriť ich spektrum všeobecných vedomostí, zvýšiť záujem o svoj študijný odbor, motivovať ich k ďalšiemu zdokonaľovaniu sa vo svojom odbore so zreteľom na možnosti perspektívnejšieho presadenia sa v konkurenčnom prostredí na európskom trhu práce. Žiaci okrem toho spoznajú novú krajinu a iný systém pracovnej kultúry a morálky, životného štýlu a preto nezanedbateľným a významným momentom nadnárodnej mobility je i jeho interkulturálny a sociálny aspekt. Prínosom pre všetky zapojené partnerské organizácie je možnosť spoznať a aplikovať pracovné postupy, metódy a techniky používané v podmienkach zdravotníctva a odbornej prípravy zdravotníckeho personálu v tej ktorej krajine v rámci svojich možností. Medzi partnermi môžu prebehnúť podnetné diskusie a na ich základe môže dôjsť k výmene informácií a skúseností a ich implementácii do praxe. Partneri tak môžu navzájom porovnať svoje pozitívne poznatky a skúsenosti a aplikovať ich ako v teoretickej výučbe tak i v praktickej príprave žiakov. Na pestovanie úzkych kontaktov s partnermi zo zahraničia sa pozeráme do budúcnosti v kontexte dlhodobej perspektívy a spolupráce. Stáže plánujeme zrealizovať v apríli (06.04.-15.04.) a júni (03.06.-23.06.) roku 2018.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica