Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizácia a prehlbovanie pracovných návykov študentov počas praktických mobilít
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035283
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:49338 €
Sumár projektu:Projekt Erasmus+ „Aktualizácia a prehĺbenie odborných pracovných návykov v rámci mobilít pre študentov“ sa uskutočňuje v školskom roku 2017/2018 ako praktická mobilita v rámci kľúčovej akcie KA1 pre skupinu učiacich sa v OVP. Hlavným cieľom projektu je aktualizácia a prehlbovanie pracovných návykov odborných študentov, získať praktické skúsenosti, vedomosti a zručnosti v pracovnom a vzdelávacie prostredí spolupracujúcich organizácií a uznávanie výstupov a výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníka v súlade so školským vzdelávacím programom. Uplatňovanie európskeho kreditného systému pre odborné vzdelávanie (ECVET) je zameraný na podporu znalostnej bázy pre jednotlivcov v oblasti odborného vzdelávania a na hodnotenie, prenos a validáciu výsledkov vzdelávania. Hlavným cieľom je dosiahnuť lepšiu profesnú uplatniteľnosť účastníkov - študentov SOŠ Sala. Certifikácia absolvovaných mobilít prostredníctvom medzinárodne uznávaného certifikačného systému Europass zvýši akceptáciu výsledkov mobilít u potenciálnych zamestnávateľov predovšetkým na európskom trhu práce. Budúcej uplatniteľnosti účastníkov stáží napomôže aj zlepšovanie jazykových kompetencií účastníkov stáže, zlepšená schopnosť ich adaptácie na rôzne kultúrne a spoločenské prostredia. Dôležitým aspektom realizácie mobilitných stáží je aj inovácia Školského vzdelávacieho programu SOŠ Šaľa v oblasti odborného vzdelávania prostredníctvom najnovších trendov v zahraničí, či upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových kontaktov v rámci projektovej spolupráce s partnerskými organizáciami z krajín Európskej únie. Implementácia stratégie internacionalizácie pre školský rok 2017/2018 je naplnená predovšetkým nadviazaním spolupráce s novými partnermi, konkrétne ide o: The British Racing School – je prijímajúca organizácia, je to prestížna dostihová jazdecká škola s najdlhšou tradíciou v Spojenom kráľovstve. Realizáciou praktických mobilít zameraných predovšetkým na chov dostihových koní budú rozvinuté odborné zručnosti a schopnosti účastníkov stáže v každodennej práci v špičkovej dostihovej stajni s ušľachtilými anglickými plnokrvníkmi. Dôležitá je aj spolupráca s dostihovými trénermi a jazdcami ohľadne individuálnej prípravy na tréningový resp. dostihový deň. V prípade účasti študenta (džokeja so žiackou licenciou) počítame s aktívnym zapojením sa do dostihového jazdeckého tréningu a dvojfázového kondičného tréningu. APLICAPROPOSTA LDA - Braga mob v Portugalsku ako sprostredkujúca organizácia, kde sa odborná hipologická mobilitná prax bude vykonávať v prijímajúcich organizáciách - spoločnostiach Casa de Requeixo a Trote - Centro Hípico. V prijímajúcej organizácii Casa de Requeixo budeme rozvíjať chovateľské a jazdecké zručnosti študentov so zameraním na jazdeckú agroturistiku s využitím lokálneho plemena Raça Garrana, tieto mimoriadne pokojné kone sú vernými sprievodcami sedliakov v oblasti Braga už niekoľko storočí. V prijímajúcej organizácii Trote - Centro Hípico študenti budú získavať pracovné návyky v prostredí jazdeckej školy s viac ako 50 koňmi, ktoré môžu následne rozvíjať na slovensku ako Inštruktori jazdy a získať kvalifikáciu, ktorá ich oprávňuje viesť jazdeckú školu v rámci celej EÚ (SOŠ Šaľa je akreditovaným vzdelávacím strediskom pre tento typ kurzov). Pri hľadaní nových partnerov prebehla fáza uznania kurikula a vzdelávacieho obsahu SOŠ Šaľa, čo je potvrdené v ratifikovaných Mandátoch a Memorandách o porozumení. Uvedené dokumenty a obsah budúcej spolupráce potvrdili aj partneri, ktorí spolupracovali v rámci programu Erasmus+ v predchádzajúcom období. Počty študentov a trvanie stáží sú v časti D prihlášky, predpokladané termíny konania stáží v školskom roku 2017/2018 sú: GB: The British Racing School, Newmarket - predpokladaný termín stáže – október 2017, PT: APLICAPROPOSTA LDA - Braga mob, Braga – predpokladaný termín stáže – august – september 2017 IE: RACING ACADEMY & CENTRE OF EDUCATION, Kildare – predpokladaný termín stáže – február-marec 2018, HU: Pettkó-Szandtner Tibor, Lovaskollégium és Szakiskola, Bábolna – predpokladaný termín stáže – marec 2018, CZ: Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha – Velká Chuchle – predpokladaný termín stáže – november 2017, CZ: Střední škola chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem – predpokladaný termín stáže – október 2017, IT: Associazione Artistica Culturale "A Rocca" - predpokladaný termín stáže – september-október 2017. Potreba sprevádzajúcich osôb pre jednotlivé partnerské krajiny sa odvíja od nutnosti zabezpečiť predovšetkým organizáciu bezpečnosť leteckej prepravy, resp. koordinačný mentoring v súčinnosti s prijímajúcou organizáciou v prvých dňoch trvania stáže v cudzojazyčnom prostredí. Preto je pre každú mobilitu s leteckou dopravou navrhnutá jedna sprevádzajúca osoba (UK, POR, IRL, IT). Úvodný mentoring v prostredí partnerských organizácií v Českej republike a v Maďarsku bude zabezpečený prostredníctvom manažérskych návštev.
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
Šaľa