Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education for Local Development of Rural Areas
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA202-035388
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:206963 €
Sumár projektu:EN: Proposed project "Education for Local Development of Rural Areas" (ELDORA) will be realised by partnership of 5 subjects from 4 countries (Slovakia, Poland, Hungary, Italy). The aim of the project: to increase the professional capacity of employees of the participating organisations to provide better (tailor-made) training modules and consultancy services for local leaders in rural areas in the field of social entrepreneurship in order to improve the employment of young people and the quality of life in rural areas through increased employment and economic development of rural areas. Target groups: young people at their final year at schools, organisations (schools) dealing with trainings and dissemination of information in the field of local and regional development in the rural regions and educate groups active in municipalities and micro regions – local leaders, mayors, other local government employees, small and medium-size entrepreneurs, non-governmental organisations. The most important indirect beneficiaries are unemployed from risk groups, especially young unemployed people. Most important activities will be finished by production of intellectual outputs: O1 - Handbook “How to Establish and Manage Social Enterprises“ and best practices collection. The aim of this intellectual output is to develop a publication about social entrepreneurship where making a profit is not the main goal but creation of a social value is the aim. Best practices collection as sub-output is proposed with aim to illustrate and motivate users active in the relevant field. O2 - Teaching plan and teaching material for training series and e-learning videos. The project partners will elaborate curricula for training series “Social entrepreneurship - Local development driven by utilisation of local sources”. Development of this output will be coordinated by Slovakian partner – Technical university in Košice but will be completed by all partners, which will add information respecting their national and local specifics. O3 - Game creation is an innovative activity, which is aimed to increase motivation, but also for easier process of education of young people. Gamification is defined as utilisation of game elements for non-game environment. By developing a game on social entrepreneurship and utilising it in schools young people will be supported in acquisition of skills and attitudes to start and run a social enterprise. Impacts: Project outputs will be used by project partners and associated partners for education of VET students, young unemployed people and people managing, or starting activity of social enterprise. Classical outputs are complemented by innovative outputs such as videos, e-book and game, to create possibility to cover more target groups and "types" of end users. SK: Projekt Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí (Education for Local Development of Rural Areas - ELDORA) bol pripravený a bude realizovaný partnerstvom 5 organizácií zo 4 krajín EÚ. Cieľom je zvýšiť profesionálnu kapacitu zamestnancov zapojených inštitúcií, aby boli schopní poskytovať lepšie tréningy pre OVP študentov, nezamestnaných a pre miestnych lídrov na vidieku v oblasti sociálneho podnikania. Cieľová skupina: organizácie poskytujúce tréningy, konzultácie a šíriace informácie v oblasti sociálneho podnikania u študentov, absolventov a medzi aktívnymi skupinami zo samosprávy, mimovládnych organizácií a podnikateľov. Pre napĺňanie cieľov boli zadefinované aktivity projektu, pričom jadrom je príprava intelektuálnych výstupov: O1: Príručka „Využívanie miestnych zdrojov a sociálne podniky“, vrátane prípadových štúdií. Ktorá bude určená najmä pre zakladateľov a manažérov soc. podnikov. O2: Vzdelávací plán školenia na tému sociálneho podnikania a materiál pre trénerov, vrátane e-learningového videa. Výstup bude slúžiť trénerom v oblasti OVP, poskytovateľom kurzov a univerzite, ktorá na základe výstupu bude viesť predmet o sociálnom podnikaní. O3: Vytvorenie hry je zamerané na mladých ľudí, študentov a mladých nezamestnaných. V rámci hry si človek hravou formou môže vyskúšať aspekty zakladania a vedenie podniku so špecifickým prívlastkom "sociálny". Práca na intelektuálnych výstupoch bude podporená krátkou mobilitou a tréningom trénerov. Podstatnou súčasťou projektu je publicita a multiplikačné podujatia. Dopad: Očakáva sa zvýšenie kapacít vzdelávačov v oblasti sociálneho podnikania, čo bude mať vplyv na zakladanie a úspešnosť takýchto podnikov a zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí.
Koordinátor:Agentúta na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
Košice