Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácie v autoopravárenstve hybridov a elektromobilov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA202-035399
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:94889 €
Sumár projektu:Projekt reflektuje na spoločenské potreby a európske priority. Hlavným cieľom je rozšíriť kompetencie absolventov formálneho vzdelávania a inovovať obsah OVP a tým skvalitňovať odbornú prípravu prepojením aktivít vývoja, výskumu s obsahom edukácie na stredných školách. Obsahom rozšírenia kompetencií je oblasť diagnostiky a opráv hybridných pohonov CMV s dôrazom na environmentálny aspekt a dodržiavanie špecifických podmienok BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Hlavným cieľom projektu je realizovať transfer inovácií v oblasti opravárenských technológií hybridných pohonov automobilov z organizácií zaoberajúcich sa vývojom technológií do formálneho systému OVP (odborné vzdelávanie a príprava). Obsahom rozšírenia kompetencií je oblasť diagnostiky a opráv hybridných pohonov CMV, s dôrazom na environmentálny aspekt a dodržiavanie špecifických podmienok BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Aktivity na dosiahnutie cieľa orientujeme na medzinárodné štandardy pre nabíjaciu infraštruktúru, osvetu na školách, výučbu nových zručností a vedomostí v školstve. Projekt zameriavame na podporu vzdelávania pracovných síl pre vznikajúce odvetvie elektromobility, najmä v oblasti opráv a diagnostiky CMV. Z tohto dôvodu navrhujeme doplnenie vzdelávacích programov a študijných plánov na zodpovedajúcich vzdelávacích inštitúciách. Zahrnutie poznatkov o elektromobilite a ekologických aspektov do učebných osnov škôl. Projektoví partneri budú vykonávať jednotlivé aktivity podľa vypracovaného plánu s určenými čiastkovými cieľmi: špecifikovať kompetencie edukácie, inovovať školské kurikulá, podporovať záujem o technické vzdelávanie, rozšíriť kompetencie absolventov edukácie zavedením inovovaného modulu v reálnych podmienkach. Rozvíjať spôsobilosti učiacich sa na stredných odborných školách prostredníctvom diseminačných aktivít, ktoré sú orientované na uľahčenie prechodu na trh práce. Na projekte budú participovať 3 účastníci so skúsenosťami v oblasti inovácií: vo vede, technike, výskume, strojárenstve, autoopravárenstve a príprave pedagógov. Dvaja partneri majú zároveň skúsenosti aj s projektovou činnosťou. Jeden z partnerov je zapojený do projektu po prvýkrát. Svojimi skúsenosťami obohatí projekt jeden partner z oblasti vývoja a výskumu technológií, druhý partner skúsenosťami z realizácie edukácie témy opravy a diagnostika hybridných pohonov CMV. Zahraniční partneri sú jeden z Chorvátska a jeden z Českej republiky. Čeština a chorvátčina patria do skupiny slovanských jazykov, čím sa stráca jazyková bariéra. Projektové aktivity budú orientované na: 1) vzájomné uznanie charty a nástroja ECVET pre daný segment, 2) inováciu kurikula ŠkVP 2487 H autoopravár, 3) vytvorenie učebných textov, učebnice "Student's book - car-service technologies of hybrid vehicles", 4) spracovanie pracovného zošita "Work book for students - car-service technologies of hybrid vehicles", 5) vytvorenie metodických listov, 6) vytvorenie edukačného webového portálu. Pri realizácii projektu použijeme nasledovné metodológie: analytické nástroje a štatistické metódy. Očakávanými výsledkami projektu sú: Na realizáciu inovácie a tvorby školských kurikul, učebných textov, pracovného zošita použijeme overenú metodiku na ich tvorbu. Použitá metodika reflektuje súčasné požiadavky didaktiky odborných technických predmetov, čo zaručuje kvalitu výstupu. Na zabezpečenie kvality a overenie metodiky použijeme analytické nástroje (SWOT, štruktúrovaný dotazník), štatistické metódy (deskriptívna štatistika, dvoj výberové Fischerove testy, Studentova analýza) a metódy s podporou IKT využitím nástroja DROP BOX.. Návrhy budú konštruktívne posúdené a schválené odborníkmi z danej oblasti. Implementácia a diseminácia bude zabezpečená na nadnárodnej úrovni, čo zaručuje kvalitu výstupu. Projekt bude mať pozitívny dopad nielen na účastníkov projektu na národnej a nadnárodnej úrovni, ale aj na všetky partnerské organizácie a cieľové skupiny. Na základe vzájomnej výmeny a obohatenia pedagogických skúseností, inovovania školského kurikula, získajú konkurenčné výhody, zvýšia sa možnosti uplatnenia absolventov odborného vzdelávania a prípravy na trhu práce. Priebežné výsledky projektu budú diseminované na národnej a medzinárodnej úrovni. Potenciálne dlhodobým prínosom bude vzájomné uznanie charty a nástroja ECVET pre daný segment. Inovácia kurikula ŠkVP 2487 H autoopravár, zavedenie inovovaných učebných textov, pracovného zošita, metodických listov a prevádzka e-learningového portálu bude prostriedkom na zavedenie moderných metód OVP. Obsah bude orientovaný na OVP pre tematický celok Opravy a diagnostika hybridných pohonov CMV.
Koordinátor:Stredná odborná škola dopravná
Bratislava