Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA204-035371
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:224991 €
Sumár projektu:Digitálne technológie dramaticky menia spôsob života a práce Európanov. Súčasne však prinášajú mnohé výzvy: podľa Európskej komisie, viac ako 70 miliónov Európanov trpí nedostatočnými digitálnymi zručnosťami, a tým sú vystavení väčšiemu riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálnej exklúzie (“New Skills Agenda” 2016). Digitálne zručnosti nie sú len o používaní IKT, ale obsahujú aj kompetencie popísané v dokumente “Digital Competence Framework DigComp 2.0” (aktualizovanom v dec. 2016) v nasledujúcich 5 oblastiach: 1. Informačná & dátová gramotnosť 2. Komunikácia & spolupráca 3. Tvorba digitálnych obsahov 4. Bezpečnosť 5. Riešenie problémov Viac ako 40% Európanov má nedostatočné alebo žiadne digitálne zručnosti, z toho je 42% nezamestnaných. Ako ukazuje príklad Slovenska, v oblasti digitálnych zručností sa prejavuje aj rodový prvok: podľa prieskumu vzdelávania dospelých (Programme in International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) v rámci krajín OECD, Slovensko má dobré umiestnenie v kategórii Gramotnosť a Matematická gramotnosť, avšak má nízke skóre v kategórii „Riešenie problémov v technologicky bohatom prostredí“ čo je synonymum pre Digitálne zručnosti podľa OECD. Je tu aj zreteľná nerovnováha medzi mužmi a ženami, v neprospech žien. Na základe týchto zistení bol stanovený cieľ projektu AXESS: zvýšiť digitálne zručnosti u žien s nízkymi zručnosťami prostredníctvom vzdelávacích zdrojov a nástrojov, ktoré sa budú nachádzať na otvorenej a bezplatnej platforme typu OER (open educational resources, otvorené vzdelávacie zdroje). Dlhodobým cieľom projektu je zvýšenie zamestnateľnosti (prostredníctvom rozvinutia zmyslu pre iniciatívu a podnikavosť) a viac proaktívneho občianskeho a spoločenského zapojenia sa. Slovné spojenie „digitálne zručnosti“ v projektovom dokumente zahŕňa aj občianske a spoločenské kompetencie, ako aj zmysel pre iniciatívu a podnikavosť. Tieto kompetencie sa nachádzajú medzi 8 kľúčovými kompetenciami celoživotného vzdelávania. AXESS spája 8 partnerov zo 7 krajín. Každý predstavuje iný prístup k vzdelávaniu dospelých s nízkymi zručnosťami, rovnosti rodov, IKT a digitálnym zručnostiam. Primárnou cieľovou skupinou sú ženy s nízkymi zručnosťami. Cieľová skupina sa bude podieľať na implementácii vo fáze validácie pripravených kurzov. Projektoví partneri uskutočnia tieto aktivity: A) Vývoj platformy AXESS OER – bezplatný a otvorený prístup k projektovým výsledkom a vzdelávacím zdrojom B) Zmapovanie úrovne digitálnych zručností a potrieb vzdelávania C) Príprava relevantných, praktických a na použitie jednoduchých vzdelávacích materiálov pre prezenčné a online štúdium D) Pilotné odskúšanie kurzov pre skupinu min. 150 účastníčok, žien s nízkymi zručnosťami Metodológia projektu AXESS je postavená na pevnej vedomostnej báze a praktických skúsenostiach. AXESS spája intelektuálny rozmer vo fáze analýzy a praktický prístup vo vývoji a využití vzdelávacích riešení. Metodologický prístup je postavený na týchto fázach: Analýza => vývoj => testovanie & overenie => nasadenie do používania => využívanie v praxi Projekt AXESS bude mať hmatateľné výstupy: Vzdelávacie materiály štrukturované do min. 10 kurzov, ktoré pokryjú 5 digitálnych kompetencií podľa “Digital Competence Framework DigComp 2.0“, ako aj súvisiace kompetencie – zmysel pre iniciatívu a podnikavosť, občianske a spoločenské kompetencie. Všetky vzdelávacie materiály budú dostupné v 7 jazykoch, aby sa dostali čo k najširšiemu publiku. AXESS bude mať okamžitý pozitívny dopad na zúčastnené organizácie, cieľové skupiny, vzdelávací systém dospelých ako aj na úroveň digitálnych zručností dospelých s nízkymi zručnosťami: a) Portfólio vzdelávacích služieb partnerov sa rozšíri b) Ženy s nízkymi zručnosťami budú mať k dispozícii relevantné, praktické vzdelávacie materiály, ktoré sa ľahko vyhľadajú a použijú c) Poskytovatelia vzdelávacích služieb (mimo projektového partnerstva) získajú tiež prístup k relevantným, praktickým a multilinguálnym vzdelávacím zdrojom, ktoré môžu využívať a prispôsobiť svojim potrebám Projektoví partneri sa zaväzujú udržiavať a rozvíjať AXESS OER platformu najmenej počas 2 rokov po skončení kofinancovania z programu Erasmus+. Partneri rozšíria používanie platformy medzi ďalších kľúčových hráčov, poskytovateľov vzdelávania dospelých, digitálnych odborníkov, aby bola udržateľná aj po ukončení projektu. Zahrnutie žien s nízkymi zručnosťami, prevažne ženských NGO, a súkromného sektora do realizácie projektu taktiež posilňuje udržateľnosť projektu AXESS.
Koordinátor:Academia Istropolitana Nova
Svätý Jur