Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Let´s play and learn together
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035306
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:130045 €
Sumár projektu:Project „Let´s play and learn together" is designed for students aged 4 - 11 years, who at this time start to learn English and form the relationship to English, the education, to their peers, life. In this way active work on our project can help them greatly. This project is focused on the attractive and playful methods and CLIL method of learning English. This project supports learning English from early childhood when it is significant to create positive view of children to foreign languages. And we suppose we can achieve this aspect thanks to this project. The project will be full of different playful activities , music, songs, games , atractive methods using in education of English. We will use CLIL method in various pre-primary and primary subjects such as Art, Music, History, Maths,.... Via different local activities children will develop also their talent, creativity and fantasy creating artworks, cards, collages, prepare drama, dances, festivals. We will organize also virtual mobilities to improve English and communication skills of our pupils. During international meetings and exchanges teachers and students will involve in the educational process - CLIL methods in different subjects at hosting schools and directly will observe and learn , exchange experiences with this method with European schools. We will also organize common workshops and English lessons teaching with playful and attractive methods. We expect participants improvement also in English communication. We believe all these attractive activities will have a positive impact on pupils of participating schools as well as schools in other regions, because we want to disseminate the results as wide as possible. Project activities will be implemented at local and international level, they will be documented in the brochure - CLIL in European schools - translated in native languages, and on DVD or e-book . This material will be published on the project and school websites available to all students, teachers, parents and the public. At school and in public places we will implement the Project Days and organize various local activities closely related to the topics of everyday life such as - Seasons, Holidays, festivals, games, Numbers. We expect to increase national awareness of students, their self-esteem, improve the attitude to English and to foreign languages, too. Pupils learn to work in an international team and respect the cultures and lifestyles in other European countries. They will understand what the European identity means and will know the importance of the inter-cultural education for them and their future. Projekt „ Hrajme sa a učme sa spoločne“ je tvorený pre žiakov vo veku 4-11 rokov a je zameraný na učenie sa angličtiny od ranného detstva. V tejto dobe je potrebné začať s učením angličtiny už v škôlke a používať pri výučbe atraktívne hravé metódy, piesne, pohybové aktivity, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k angličtine a učeniu cudzích jazykov. Hlavným cieľom projektu je, aby si učitelia i žiaci osvojili CLIL metódu výučby rozličných predmetov v materskej škole i v zkladnej škole v ročníkoch 1.- 6. V projekte chceme dosiahnuť aj ďalšie ciele. V projekte sa venujeme témam z každodenného života. Zaujíma nás pohľad detí na ročné obdobia, sviatky, oslavy, tradície a históriu, kultúru i matematiku a iné školské predmety. Na témach budú deti pracovať rozličnými spôsobmi- prezentácie, koláže, výtvarné práce, filmy, hry, divadielka, tanečné i hudobné vystúpenia. Pretože jedným z cieľov projektu je rozvíjať talent , nadanie a kreativitu žiakov. Chceme , aby žiaci vyjadrovali vlastné názory rozličnými spôsobmi. Učitelia a študenti sa počas medzinárodných stretnutí zapoja do vzdelávacieho procesu hostiteľských škôl a priamo na hodinách budú sledovať využitie hravých metód vo výčbe angličtiny i CLIL v školských predmetoch . Učitelia si vzájomne vymenia skúsenosti vo využití metódy CLIL v európskych školách. Veríme, že táto zaujímavá aktivita bude mať pozitívny vplyv na žiakov zapojených škôl, ale aj ďalších škôl v regiónoch. Aktivity projektu budú realizované na lokálnej i medzinárodnej úrovni, budú zdokumentované v brožúre - CLIL v európskych školách , DVD alebo v elektronickej knihe a zverejnené na stránke projektu a škôl, prístupné žiakom, učiteľom, rodičom i verejnosti. V škole a na verejných miestach budeme realizovať projektové dni a organizovať miestne aktivity , aby sme čo najviac spropagovali výsledky projektu a dosiahli pozitívny dopad na širokú verejnosť. Očakávame, že vzrastie národné povedomie študentov, ich sebavedomie, zlepší sa postoj k vzdelaniu, k jazykom. Žiaci sa naučia pracovať v medzinárodnom tíme a rešpektovať kultúru a životný štýl v iných európskych krajinách. Pochopia, čo znamená európska identita a aké dôležité je medzikultúrne vzdelávanie pre nich a ich budúcnosť.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Viliama Záborského Levicka 737 Vráble
Vráble