Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Živé umenie
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035318
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:44780 €
Sumár projektu: Názov nášho projektu “LiveArt” - “Živé Umenie” vznikol v kontexte viacerých faktorov tvoriacich projekt. Našim cieľom v projekte je spoločne so školu v Ostrave podporiť medzinárodnú “živú” spoluprácu medzi inštitúciami. Tvoriť “živé” - súčasné umenie pomocou klasických a moderných technológií aplikovateľných v praxi, spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojich študentov, predovšetkým v odbornej oblasti umeleckých odborov. Do projektu budú zapojení študenti dvoch stredných umeleckých škôl, ktorí vychovávajú študentov od 15 do 19 rokov, teda v počiatočnej fáze odbornej prípravy a súrne potrebujú zvýšiť kultúrne povedomie, komunikačné kompetencie a hlavne kompetencie v IKT. Dĺžka trvania projektu je stanovená na jeden rok s cieľom navzájom si odovzdať odborné zručnosti a kompetencie vo vybraných umeleckých technikách odborným pedagogickým pracovníkom a študentom. Hlavným cieľom projektu je prepojenie teoretického štúdia študentov v škole s praktickou činnosťou, adaptovať a implementovať odborné techniky práce vo zvolených umeleckých odboroch. Účastníci získajú potrebné informácie o pracovnom prostredí, pracovných nástrojoch, postupoch práce a praktickej tvorbe zvolených techník ( zvládnutie samotného technologického postupu ). Medzi čiastkové ciele patrí : - osobný rozvoj zúčastnených - rozšíriť sociálne kompetencie - zlepšenie ich vzdelávacích výsledkov, výber na stáž je podmienená kvalitnými študijnými výsledkami a dosiahnutým pokrokom - prepojenie teoretického štúdia študentov v škole s praktickou činnosťou na pracoviskách iných škôl - rozvíjanie informačno-komunikačných kompetencií - rozvíjanie odborných kompetencií - dosiahnuť stav, aby mobility boli súčasťou vzdelávacieho procesu a nadväzovali na teoretické odborné predmety - zvýšenie zamestnanosti absolventov. Projekt sa týka nasledovných cieľových skupín : - 3 pedagogických pracovníkov z každej školy (celkom 6 priamo zapojených pedagogických pracovníkov ), - 15 žiakov z každej školy (celkom 30 študentov partnerských škôl). Počas projektu “LiveART” v prvej mobilite trvajúcej 12 dní navštívime školu AveArt Ostrava a staneme sa pre toto obdobie ich právoplatnými členmi. Projektu sa zúčastní vybraná skupina pätnástich študentov a troch pedagógov. Realizácia bude rozdelená do dvoch pracovných týždňov so zameraním na 2D/3D animáciu a 3D tlač. Téma je volená s citlivosťou tak, aby bola v konceptuálnom súlade s druhom vybraného média. Výsledkom bude maximálne 15 kinetických objektov spracovaných jednou z najmodernejších metód súčasnosti, médiom 3D tlače, spolu s marketingovou propagáciou médiom animácie. Prvý pracovný celok bude trvať jeden deň a je orientovaný na tvorbu konceptu v súlade s témou. Druhý, trvajúci jeden deň, bude zameraný na tvorbu výtvarných kreslených návrhov v súlade vytvoreného konceptu. Po vytvorení návrhu prejdeme do ďalšieho realizačného celku, ktorým je vizualizácia objektu v 3D animačnom programe. Vizualizácii bude predchádzať odborná príprava znalostí animačných programov. Pre tento výtvarný celok sme vyhradili tri pracovné dni. Nasledujúci trojdňový pracovný celok bude tvoriť samotná realizácia v designstudiu - príprava na 3D tlač a samotná tlač na 3D tlačiarni. Posledný pracovný celok trvajúci dva dni bude sústredený na tvorbu marketingovej prezentácie produktu, ktorého súčasťou bude obhajoba. Druhé stretnutie sa bude realizovať na pôde školy v Hodruši-Hámroch v dobe trvania dva týždne, ktorú pre toto obdobie navštívia študenti Ave Art Ostrava. Počas tohto pôsobenia na škole sa oboznámia s klasickými spôsobmi výtvarného spracovania kovov a drahých kameňov. Ďalšou špecializáciou bude plošné a plastické rytie kovov, kde sa v praxi oboznámia s technikami ručného rytia kovov a výrobou grafiky z medirytu. Ukončenie projektu zavŕši spoločná výstava vytvorených prác počas projektu nesúca názov LiveART. Na výstave budú práce predstavené ďalším pedagógom, študentom a verejnosti. Tiež bude predstavený spoločný odborný trojjazyčný slovník (anglicko- česko-slovenský) zameraný na odbornú terminológiu umenia, ako aj základnú terminológiu. Získané skúsenosti, ako aj naviazané pracovné kontakty, budú trvalým prínosom pre každého, kto sa bude na projekte podieľať.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hámre
Hodruša-Hámre